Mladí v čase korony – čo prežívajú a ako sa zapájajú?

Hlavné zhrnutia

Takmer polovica mladých sa bojí o svoju prácu a príjmy, avšak väčšina verí, že situáciu dokáže zvládnuť . Mladí sú po väčšine spokojní so svojím životom a prežívajú toto obdobie prevažne pozitívne. Mladí však nie sú homogénnou skupinou v prežívaní pandémie ani vo vnímaní ohrozenia. Rizikovejšími skupinami sú mladí ľudia so zlým zdravotným stavom, slabou podpornou sieťou a do istej miery aj ženy a mladí v malých mestách.
Veľká väčšina mladých, ako aj dospelých respondentov, svoje spoločenské kontakty s inými ľuďmi a s rodinou počas korony obmedzila. Avšak kým v dospelej populácii ich úplne obmedzila skoro polovica, pri mladých ich úplne obmedzila iba štvrtina. Rúško nosila prevažná väčšina dospelých aj mladých skoro rovnako.
Zvýšené bremeno práce v domácnosti a starostlivosti o rodinu nesú hlavne rodičia, avšak stále viac dopadá na ženy ako mužov. Do nového prerozdelenia prác doma či starostlivosti o rodinu mladí zapojení veľmi neboli.
V čase pandémie sa prejavila solidarita mladých s ostatnými v spoločnosti. Takmer tretina mladých sa za posledný mesiac zapojila do nejakej formy dobrovoľníckych aktivít na pomoc druhým. V porovnaní s obdobím pred zavedením opatrení proti šíreniu koronavírusu, až polovica mladých v súčasnosti viac pomáha neznámym, cudzím ľuďom.
Mladí so skúsenosťou z mládežníckych organizácií sú celkovo aktívnejší v zapájaní sa do organizovaných aj do neorganizovaných dobrovoľníckych aktivít, či už počas alebo pred pandémiou.

 

Aktivity, ktoré mladým momentálne chýbajú

Mladým ľuďom chýbajú najmä osobné stretnutia s kamarátmi, možnosť cestovania ako aj pohyb medzi ľuďmi bez strachu,či posedenia v bare. Najmenej im chýba chodenie do školy, do kostola, do práce a na brigády.

 

 

Celková spokojnosť so životom

Napriek neľahkej situácií v dôsledku pandémie je celkovo vysoká spokojnosť so životom, v medziročnom porovnaní klesla len mierne. Najspokojnejšia je skupinka najmladších a tých, ktorí majú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii. Menšiu spokojnosť vyjadrujú mladí ľudia z menších miest a mladí ľudia vo veku 20-24 r.

 

 

Prežívanie emócií za posledný mesiac

Mladí prežívali častejšie pozitívne ako negatívne emócie. Avšak až približne tretina mladých často alebo neustále prežíva nervozitu a podráždenie. Ženy sú síce aj šťastnejšie, ale zároveň pociťujú všetky negatívne emócie výrazne viac ako muži.

 

 

Ženy

 

 

Muži

 

 

Ohrozenie koronavírusom – zdravie či ekonomická situácia

Mladí sa oveľa viac obávajú ekonomických následkov koronavírusu ako ohrozenia pre zdravie seba a obyvateľov Slovenska. Viac ako dve tretiny mladých ľudí považujú ekonomické dopady pre seba a obyvateľov Slovenska za veľké alebo veľmi veľké. Tretina mladých z menších miest a tretina žien považuje toto ohrozenie za veľmi veľké.

 

Pocit ohrozenia zdravia

 

Pocit ekonomického ohrozenia

 

Súhlas s výrokmi v súvislosti s prežívaním pandémie

Hoci takmer polovica mladých sa bojí o svoju prácu a príjmy, prípadne sa cíti izolovane, väčšina verí, že situáciu dokáže zvládnuť a vníma aj pozitíva v podobe viac času pre blízkych alebo na aktivity, ktoré predtým nestíhali.

 

 

Ako sa zmenil príjem v domácnosti / Ako sa zmenila finančná situácia v domácnosti mladých a celej populácie

Viac ako polovica celej populácie deklaruje, že príjem v domácnosti sa znížil, pre cca 40 % domácností zostal príjem nezmenený. Medzi mladými zhoršenie finančnej situácie vníma menej ako 40 %, polovica vidí situáciu ako rovnakú.

 

Populácia

Mladí

 

Obmedzenie spoločenského kontaktu

Veľká väčšina mladých ako aj dospelých respondentov svoje spoločenské kontakty s inými ľuďmi a s rodinou počas korony obmedzila. Avšak kým v dospelej populácií ich úplne obmedzila skoro polovica, pri mladých ich úplne obmedzila iba štvrtina. „Disciplinovanejšie“ v obmedzení kontaktu sú ženy.

 

Populácia

 

Mladí

 

Frekvencia vykonávania voľnočasových aktivít počas pandémie

Aj keď väčšina mladých trávi voľný čas prevažne pozeraním filmov a venovaním sa svojim záľubám, takmer tretina mladých sa za posledný mesiac zapojila do nejakej formy dobrovoľných aktivít na pomoc druhým. 12% si denne rozširuje svoje vzdelanie.

Zapojenie sa v organizovaných dobrovoľníckych aktivitách

Mladí sa zapojili najmä do aktivít organizovaných športovými organizáciami, následne do aktivít na ochranu životného prostredia a na podporu dobročinnosti a darcovstva. Mladí, ktorí sú alebo boli v mládežníckej organizácií sa zapojili zapájali viac a zároveň aj do viacerých oblastí.