Pojem nízkoprahové denné centrum je v súčasnosti často spájané s klubmi a centrami pre mládež. Avšak nie je tomu tak, pretože v skutočnosti ide o veľmi špecifický druh sociálnej práce a v nízkoprahovom centre sa poskytuje hlavne pomoc ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc v takýchto prípadoch musí byť okamžitá, ľahko dostupná, flexibilná a práve takýmito výhodami „nízkoprah“ disponuje.

Naše Nízkoprahové denné centrum SPOKOJNOSŤ n.o. sme otvorili v roku 2009 a je situované na periférii mesta Prievidza, na sídlisku so sociálnymi bytmi na Ciglianskej 8, ktorej obyvateľmi sú prevažne sociálne slabšie rodiny. Našu primárnu klientelu tvoria deti a mládež a sekundárnu ich rodiny, pretože práca s primárnou skupinou si vyžaduje komplexnosť, ktorá obsahuje prácu s celou rodinou, ktorá je základnou výchovnou jednotkou pri vývoji jedinca.

V centre poskytujeme sociálne poradenstvo, právne pradenstvo, práva a právom chránený záujem, prevenčné programy na rôzne témy, pričom vychádzame z pozorovania klientov v ich prirodzenom prostredí a možnej hrozbe v podobe sociálno-patologických javov,  ktorých výskyt na sídlisku, akým je to naše, je najčastejší. Veľký dôraz kladnieme na vzdelávanie v oblasti informačných technológiach, aby klienti využívali správne všetky výhody, ktoré počítače prinášajú, na zlepšenie prístupu  k informáciám, prípadne  integráciu do spoločnosti.

Ďalej organizujeme spoločenskovedné, kultúrne, športové aktivity, vďaka ktorým sa nám darí prehlbovať dôveru medzi pracovníkmi centra a klientmi,  dôkazom čoho je aj skutočnosť, že v roku 2010 sme zaznamenali veľký krok vpred a komunita nás považuje za svoju súčasť. Dokonca, u niektorých klientov sme dosiahli aj samostatné iniciovanie aktivít, a tým ich participáciu na vlastnom trávení  voľného času.

   
foto archív Spokojnosť n.o                                    foto archív Spokojnosť n.o

Našou motiváciou je fakt, že na tomto sociálnom sídlisku nie sú žiadne alternatívne formy trávenia voľného času a mnohí z nich nepoznajú svet mimo prostredia, v ktorom žijú. Spokojnosť sa im snaží otvárať dvere, čo je hlavná filozofia nízkoprahových centier. Jednou z významných aktivít, ktoré naše centrum organizuje je poskytovanie ošatenia, ktoré sa teší stále väčšiemu záujmu a obľube, o čom svedčia aj štatistické údaje. Poskytovanie ošatenia prebieha v pravidelných intervaloch – jedenkrát do mesiaca.

Medzi špecifické môžme naše centrum pokladať aj preto, že od roku 2009 funguje chránené pracovisko pre ZŤP ľudí. Podarilo sa nám týchto ľudí úspešne zaradiť do pracovného procesu a tým skvalitniť ich život. Osvedčilo sa nám, že osoby so zdravotným postihnutím, ktoré vo svojim živote prekonali náročné obdobia súvisiace s ich chorobou, majú pozitívne vyvinuté sociálne cítenie s osobami v núdzi, ktorí sú našimi klientmi.

Momentálne centrum čelí najväčšiemu problému a to je kapacita priestorov, pretože miestnosť, ktorou naše centrum disponuje je veľká 6 x 6 metra a denná návštevnosť sa pohybuje v rozmedzí 30 – 35 klientov. Nedostatok miesta značne ovplyvňuje kvalitu pomoci, ktorú klienti vyhľadávajú, a preto sme podnikli niekoľko opatrení. Najpodstatnejšie je správne rozvrhnutie času a snaha o oddelenie detí od 6 do 12 rokov od dorastajúcej mládeže, a tým  aj skvalitnenie služieb, ktoré im ponúkame a možnosti širšieho zamerania na jednotlivcov. Vďaka tomu môžme prehlbovať dôveru medzi pracovníkmi centra a klientmi. Za veľmi dôležité považujeme aj úpravu otváracích hodín počas prázdnin a počas školského roka.

Na záver uvádzame pár aktivít, ktoré sú organizované našim centrom a ktorých sa zúčastňujú naši klienti.

Tancujúce tekvice III.

Akcia sa uskutočnila na Nám. Slobody v Prievidzi. Predchádzala jej dvojmesačná príprava spojená s pravidelnými tréningami klientov. Účinkujúci predviedli nacvičené tanečné a spevácke vystúpenia, spojené s hrou na gitaru. Deti mali možnosť predviesť svoj talent a niekoľkomesačnú prácu, za ktorú boli odmenení úspechom na strane divákov. Zámerom bolo eliminovanie predsudkov majoritnej spoločnosti voči klientom zo sociálne slabších rodín, motivovanie týchto detí k práci a navodenie zdravého sebavedomia.

Strom pre krajšiu budúcnosť

Cieľom bolo zapojiť obyvateľov sídliska a ukázať, že i tejto komunite nie je ľahostajný vzhľad ich bydliska a jeho okolia. Bol to deň zveľaďovania a skrášlenia okolia deťmi a mladými ľuďmi žijúcimi na tomto sídlisku. Spoločne sme vysadili stromčeky, osadili parkové lavičky, vyzbierali sa odpadky. Cieľom bolo zaktivizovanie a zmobilizovanie zodpovednosti obyvateľov za stav a vzhľad svojho okolia.

Karneval na ľade, II. ročník

Cieľom tejto akcie bola integrácia obyvateľov Ciglianskej cesty do spoločenského života obyvateľov Prievidze a Hornej Nitry. Zamerali sme sa na zlepšovanie postavenia každého jedinca v spoločnosti. Pomôcť im objavovať v sebe kvality, veriť si, upevňovať si sebavedomie rôznorodou činnosťou. Tohto podujatia sa zúčastnili tak obyvatelia sociálneho sídliska, ako aj mnohí obyvatelia Prievidze a okolia.

Open plant ENO

Klienti centra si na túto akciu zodpovedne pripravili bohatý program, ktorý zožal veľký úspech u organizátorov. Predchádzali mu niekoľkomesačné prípravy, ktoré si klienti organizovali sami. Odmenou za snahu a vynaložené úsilie bol finančná podpora od spoločnosti ENO. Finančné prostriedky boli využité na skrášlenie a skultúrnenie exteriéru sociálneho sídliska na Ciglianskej ceste.

Všetky ciele, ktoré sme si stanovili v našom nízkoprahovom centre, ako je snaha o vyplnenie voľného času mládeže, rozvíjať ich schopnosti alebo pomáhať v rôznych ťažkých  životných situáciách, do ktorých sa dostali a sami si s nimi nevedia rady, sú len časti skladačky, ktorej hlavný cieľ je skvalitnenie života cieľovej skupiny teda detí a mládeže.

Roman Filkorn