Čo presadzujeme

Politické priority Rady mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska zastupuje mládežnícke organizácie a tiež obhajuje záujmy mladých ľudí voči politikom, štátnej správe a verejnosti. Je nezávislá a nadstranícka.  Podieľa sa na skvalitňovaní systému vzdelávania na Slovensku a vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje mládežníckym organizáciám efektívne a bez prekážok vykonávať ich činnosť. Presadzuje zapájanie mladých ľudí do tvorby politík, programov a opatrení vo všetkých relevantných kontextoch ich života, ale najmä v oblasti vzdelávania.

 

Ciele Rady mládeže Slovenska:

 

1. Priaznivé podmienky pre kvalitné fungovanie mládežníckych organizácií

Mládežnícke organizácie vykonávajú dôležité a spoločensky prospešné činnosti – vychovávajú mladých ľudí k zodpovednosti za seba a svoje okolie, dávajú im zručnosti potrebné pre ich úspešné začlenenie do spoločnosti a umožňujú im zmysluplne vypĺňať voľný čas. V mnohých ohľadoch svojou činnosťou nahradzujú úlohy a funkcie štátnych inštitúcií. Práve preto potrebujú, aby mali vytvorené priaznivé podmienky založené na partnerskom princípe  zo strany orgánov štátnej správy. Rada mládeže Slovenska sa zasadzuje za taký systém podpory mládežníckych organizácií zo strany štátnych inštitúcií, ktorý:

  1. Poskytne mládežníckym organizáciám dostatok zdrojov na rozvoj, metodickú prípravu svojich aktivít, neustále skvalitňovanie svojej činnosti, koordináciu dobrovoľníkov a vzdelávanie;
  2. Nastaví kritériá podpory mládežníckych organizácií tak, aby boli transparentné,  rešpektovali partnerský prístup a zohľadňovali ich charakter, kvalitu ich práce a aktuálny vývoj v mládežníckom sektore;
  3. Umožní, aby prostriedky na neformálne vzdelávanie na miestnej a regionálnej úrovni boli vynaložené efektívne a adresne, riešili reálne problémy mladých ľudí a nezáviseli od externých faktorov ako je napr. typ zariadenia.

 

2. Kvalitné školstvo otvorené názorom a iniciatíve žiakov a študentov

Slovenské školstvo je veľmi často uzatvorené aktivite vlastných študentov, ktorí sa následne (aj) preto nevedia stotožniť z obsahom a formou vzdelávacieho procesu.

Rada mládeže Slovenska sa zasadzuje za systém vzdelávania, ktoré poskytne svojim žiakom a študentom skutočnú príležitosť podieľať sa na jeho chode. To znamená v prvom rade väčšie právomoci žiackych a študentských samospráv spojené s ochotou ostatných aktérov tieto samosprávy uznávať a rešpektovať.

Zároveň je dôležité systematicky podporovať aktivitu a samostatnosť študentov v samotnom vyučovacom procese, aby mohli byť viac partnermi vo vzdelávaní než pasívnymi prijímateľmi informácií. Školy by mali byť výrazne otvorenejšie neformálnemu vzdelávaniu, projektom pod vedením samotných mladých ľudí a spätnej väzbe od svojich študentov.

 

3. Väčšia váha názorov mladých ľudí v spoločnosti

V súčasnej situácii sú mladí ľudia na Slovensku v situácii menšiny, ktorá nedostáva dostatočné príležitosti vyjadrovať sa k témam, ktoré sa jej bytostne dotýkajú. Keďže nie všetci mladí ľudia majú volebné právo, časť z nich nemá ako spolurozhodovať o svojom postavení a presadzovať svoje záujmy.

Rada mládeže Slovenska presadzuje, aby sa s potrebami a názormi mladých ľudí vždy počítalo pri tvorbe politík, ktoré sa ich týkajú, a to najmä v oblasti vzdelávania. Na to je potrebné systematicky zisťovať ich názory a pracovať s nimi.

 

Naše aktivity

 

Pripomienky k návrhu Ministerstva školstva o zrušení “vzdelávacích poukazov”

21. februára 2017

Ministerstvo školstva predložilo návrh na zrušenie „vzdelávacích poukazov“ – príspevkov na voľnočasové aktivity. Peniaze odteraz poputujú priamo na školy. V Rade mládeže si myslíme, že tento návrh zanedbáva fakt, že aktivity mimo vyučovania sa neodohrávajú len na školách. Pripravovaný návrh by to mal zohľadniť.

Našu pripomienku k navrhovanému zákonu si môžete prečítať TU.

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

16. februára 2017

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijako v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný. V Rade mládeže Slovenska sme dali dokopy čísla.

Náš blog si môžete prečítať TU.

Stanovisko RmS k “Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania”

4. novembra 2016

Ministerstvo školstva zverejnilo „Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania“, v skratke „Učiace sa Slovensko“. Napriek tomu, že s hodnotami a východiskami tohto dokumentu súhlasíme, stále podľa nás neprikladá dostatočne veľkú dôležitosť vplyvu mladých ľudí na chod vzdelávacích inštitúcií.

Našu formálnu pripomienku si môžete prečítať TU.

Náš blog si môžete prečítať TU.

Správa z konzultácií s mládežou 

20. septembra 2016

Mladí ľudia dostali prostredníctvom Štruktúrovaného dialógu možnosť vyjadriť sa  k úrovni vzdelávania na Slovensku, k spolužitiu s inými národnosťami a náboženstvami a k rozvoju vlastného potenciálu. Na konzultáciách sa ich zúčastnilo takmer 12 000.

Správu z konzultácií si môžete prečítať TU.

Náš blog k výsledkom si môžete prečítať TU.

Pripomienky Rady mládeže Slovenska k plánovanej reforme školstva „Učiace sa Slovensko“

15. mája 2017
Ministerstvo školstva predložilo návrh ambicióznej reformy vzdelávacieho systému “Učiace sa Slovensko”.
Ako celok Rada mládeže Slovenska túto iniciatívu víta. Stotožňujeme s navrhovanými opatreniami a myslíme si, že ich prevedenie do praxe by posunulo naše školstvo správnym smerom. Napriek tomu však k navrhovanému dokumentu máme niekoľko výhrad.
 Podľa nášho názoru dokument v súčasnej forme do veľkej miery ignoruje prácu mládežníckych organizácií a kladie málo dôrazu na výchovu k hodnotám a žiacku participáciu. Naše pripomienky si môžete prečítať TU.