Ako sa stať členom

Podmienky získania štatútu člena alebo pozorovateľa RmS definujú Stanovy RmS. Každá organizácia, ktorá sa uchádza o členstvo v RmS musí najskôr získať štatút pozorovateľa (na jeden rok). O získaní štatútu rozhoduje Valné zhromaždenie RmS.

Pozorovateľom sa môže stať organizácia spĺňajúca nasledujúce podmienky:

 • je zaregistrovaná podľa zákona o združovaní občanov
 • je riadená demokraticky
 • spĺňa podmienky transparentnosti stanovené valným zhromaždením
 • nepodieľa sa na protispoločenskej činnosti
 • nemusí sa prevažne venovať práci s mladými ľuďmi, ale práca s mladými ľuďmi musí byť významnou súčasťou jej činnosti

Požiadať o status pozorovateľskej organizácie môžete prostredníctvom tlačiva Žiadosť o členstvo (nájdete ho na tejto stránke dole).

Členom RmS sa môže stať organizácia spĺňajúca nasledujúce podmienky:

 • je zaregistrovaná podľa zákona o združovaní občanov
 • prevažne sa venuje práci s mladými ľuďmi
 • je riadená demokraticky
 • spĺňa podmienky transparentnosti stanovené valným zhromaždením
 • nepodieľa sa na protispoločenskej činnosti
 • okrem všeobecných podmienok členstva musí spĺňať podmienky členstva v niektorej z nasledujúcich kategórií:
  • členská organizácia na princípe osobného členstva
  • členská organizácia na princípe skupinového členstva
  • členská organizácia na nečlenskom princípe

Presné vymedzenie podmienok týchto kategórií nájdete v stanovách v článku 3.3, 3.4. a 3.5
Žiadosť o členstvo nájdete tu.