Členovia

AIESEC
AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných medzinárodných skúseností. Veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.
AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Od roku 1990 pôsobí AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Od vzniku vystupuje OZ AMAVET ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET.
Detská organizácia FÉNIX
Detská organizácia FÉNIX, o. z. vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Zameriava sa na celoročnú systematickú prácu s deťmi a mládežou. V súčasnosti združuje vyše 6500 členov na celom Slovensku. Podstatný podiel práce s deťmi a mládežou vykonávajú dobrovoľníci. Hlavným zameraním organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne,...
Detská organizácia Záhorácky Fénix
DO Záhorácky Fénix bola založená v roku 2006 ako občianske združenie detí, mládeže a dobrovoľných spolupracovníkov pracujúcich s deťmi od 6 do 14 rokov a mládežou do 30 rokov. Pôsobí v regióne Záhorie a širšom okolí. Členmi sú i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s telesným, mentálnym či zdravotným hendikepom bez rozdielu sociálneho a etnického pôvodu. DO Záhorácky Fénix sa snaží všestranne obohacovať život detí a mladých ľudí organizovaním letných a zimných táborov, voľnočasových aktivít i neformálnych vzdelávacích programov pre budúcich vedúcich, inštruktorov, a dobrovoľníkov.
Diákhálozát – Študentská sieť
Po nežnej revolúcii 17. novembra 1989 si študenti začali vytvárať vlastné organizácie, ktoré mali chrániť ich záujmy a zastupovať ich požiadavky. Týmito krokmi dali najavo, že sa nechcú združovať vo formálnych organizáciách, a budú sa usilovať o aktívnu účasť na spoločenskom živote republiky. V duchu týchto myšlienok sa združovali žiaci stredných škôl a univerzít, aby...
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Domka je mládežnícka organizácia, ktorá s počtom približne 7500 členov pôsobí v 32 strediskách po celom Slovensku. Poslaním Domky je sprevádzať mladých ľudí, vytvárať im priestor na angažovanosť, ponúkať dôveru a zodpovednosť primeranú ich veku a schopnostiam. Vo svojej práci nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca a podporuje mladých vo výchove v statočných občanoch a dobrých kresťanoch.
eRKO – HKSD
eRKO – HKSD je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.
Federácia skautov Európy – Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (FSE) je skautská organizácia združená pod Federáciou skautov Európy s viac ako 60-ročnou skúsenosťou so systematickou prácou s deťmi a mládežou. Cieľmi FSE sú výchova a neformálne vzdelávanie detí a mládeže, občianska participácia mladých ľudí na živote spoločnosti, cieľavedomá výchova mladej generácie k demokracii, ochrana životného prostredia, podpora dobrovoľníctva u mladých a voľnočasové aktivity pre mladých. Medzi...
IAESTE Slovakia
IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej...
INEX Slovakia
OZ INEX Slovakia od roku 1993 ponúka nevšedné zážitky a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Pomáhame v rozvoji lokálnych projektov doma i v zahraničí. Podporujeme mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní nových priateľstiev z celého sveta a v zlepšení jazykových schopností. Vďaka nášmu členstvu v medzinárodných sieťach Alliance of EVSO a SCI vysielame dobrovoľníkov do takmer 80 krajín na viac ako 2000 projektov.
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska
KDMS je najstaršia mládežnícka politická organizácia na Slovensku združujúca mladých ľudí so zmyslom pre kresťanské, národné a občianske princípy. Jej cieľom je nielen politické vzdelávanie, ale aj rozvíjanie záujmu o politiku u mladých ľudí. Jadro pestrých aktivít sa orientuje na aktuálne spoločensko-politické témy. Pôsobí na domácej, ako aj na zahraničnej scéne mládežníckej politiky. KDMS je aktuálne jedinou slovenskou organizáciou, ktorá je členom najväčšej európskej mládežníckej organizácie YEPP.
Laura – Združenie mladých
Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. Deťom a mladým ponúka zmysluplné využitie voľného času aj cez pravidelné stretnutia v rovesníckych skupinách.
Mladiinfo
Mladíinfo sú občianske združenie, ktoré svojimi aktivitami zlepšuje informovanosť študentov stredných a vysokých škôl o možnostiach vzdelávania a absolvovania praxe doma aj v zahraničí, zvyšuje povedomie o neformálnom vzdelávaní a propaguje dobrovoľníctvo a jeho význam pre spoločnosť.
NODAM – Združenie detí a mládeže
(Pozorovateľ) Hlavným cieľom Združenia detí a mládeže NODAM je vytvoriť trvale udržateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu.
OpenLab
OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami – partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. Ako OpenLab prebieha? Každý...
SAKMN – Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich
SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a odstraňuje komunikačné bariéry. Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v zahraničí. Hlavným cieľom našej organizácie je udržiavanie kultúry nepočujúcich a pozdvihnutie vzdelania na úroveň bežných ľudí. Zastupujeme, chránime práva a záujmy nepočujúcej mládeže na celom Slovensku.
Slovenská debatná asociácia
SDA podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Učíme ich kriticky myslieť, rozlíšovať kvalitné argumenty od nekvalitných, fakty od názorov a dôveryhodné zdroje od nedôveryhodných. V debate ste raz za, raz proti debatovanej téze, čím získavate lepšie porozumenie názorom, s ktorými by ste inak možno nesúhlasili. SDA má približne 1000 členov v 60 kluboch...
Slovenský skauting
Slovenský skauting je občianske združenie so zameraním na osobný rozvoj detí a mládeže. Naším cieľom je formovať osobnosť jednotlivca skrz program sprostredkovávajúci vedomosti a zručnosti umožňujúce lepšie zapojenie sa do života v spoločnosti. Súčasťou nášho programu sú pravidelné stretnutia, víkendové výlety, letné tábory, športové súťaže, orientačné závody, mestské hry, medzinárodné tábory, spoločenské a verejnoprospešné akcie, splavy a zahraničné expedície.
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Spoločenstvo evanjelickej mládeže je mládežnícke občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je cez poznanie Boha a na základe kresťanských princípov viesť mladých ľudí k poznaniu samých seba, zmysluplnému nasmerovaniu svojho života k hodnotám, spolupatričnosti, vzájomnej úcte a láske. A tiež k aktívnej participácii na živote cirkvi, obce, či mesta, v ktorom žijú a k prevzatiu zodpovednosti za veci, čo sa dejú okolo nás.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov.
Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség – Zväz skautov maďarskej národnosti
Cieľom SZMCS-ZSMN je vychovávať deti a mládež maďarskej národnosti na Slovensku v duchu skautingu, pričom sa snažíme o rozvíjanie ich náboženského a mravného správania, fyzických a psychických schopností. Pomocou dobrovoľníkov skauting vychováva mládež, prostredníctvom svojich neformálnych výchovných metód a spoluprácou s lokálnymi spoločenstvami ponúka životný vzor pre všetkých od sedem rokov, ktorí sú otvorení našim princípom a aktívne sa zúčastňujú na spoločenskom živote.
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.
YMCA na Slovensku
YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke. 17 miestnych združení YMCA pracujú ako nízkoprahové a komunitné centrá či športové kluby. Ich pôsobenie sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí na lokálnej úrovni. YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní skupín: kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske komunity, a to v kontinuite naprieč generáciami.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa venuje systematickej práci s mládežou. Jeho úsilím je osobnostný a duchovný rozvoj mladého človeka v osobnosť s uceleným pohľadom na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa snaží pomáhať mladým dozrievať, aby boli svojím konaním a postojmi obohatením pre miestnu komunitu ako aj celúspoločnosť.
Združenie mariánskej mládeže
Združenie mariánskej mládeže je združením detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov. Na Slovensku vzniklo prvé spoločenstvo v roku 1861 v Nitre. Po období totality obnovilo svoju činnosť v roku 1990. Od roku 2001 je ZMM zaregistrované na MV SR ako občianske združenie. V súčasnosti má ZMM na Slovensku 930 členov, ktorí pôsobia v 47 miestnych spoločenstvách.
Zmudri
Zmudri je občianske združenie, ktoré vytvára obsah neziskovej online platformy určenej pre mladých ľudí aj učiteľov. V spolupráci s odbornými garantmi tvoríme obsah prostredníctvom video kurzov na rôzne praktické a občianske témy (písanie životopisu, kritické myslenie, fungovanie EÚ, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších) a snažíme sa u študentov o zmenu...