Kontakt

Rada mládeže Slovenska (RmS)
Štúrova 3
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Tel: +421 948 783 968

E-mail (všeobecný) rms@mladez.sk
E-mail (web a newsletter) media@mladez.sk 

OZ RmS je registrované na Ministerstve vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-236

IČO: 683 779
DIČ: 2020804720

peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 6108 0190