Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS je jedným z projektov Združenia STORM, ktoré pracuje na základe nízkoprahovej filozofie a vzniklo 15. mája 2002 registráciou na Ministerstve vnútra SR ako apolitické a neziskové združenie.

CIRKUS, ako ho nazývajú samotní/é klienti/ky bol prvýkrát otvorený 13. septembra 2007. Od tej doby sa stal stálou službou pre deti a mládež vo veku od 11 do 20 rokov na sídlisku Klokočina v budove Komunitného centra.

Prečo práve sídlisko Klokočina? Je to najväčším sídliskom v meste Nitra a neposkytuje široký priestor na aktívne a efektívne trávenie voľného času pre deti a mládež rôznymi formami.

Zariadenie ponúka pre svojich/svoje klientov/ky možnosť na také trávenie voľného času, na ktorom sa budú aktívne podieľať a budú si ho samí/e plánovať a uskutočňovať v spolupráci s pracovníkmi/čkami zariadenia. Ďalšou prioritou je práca s krízovými a problémovými situáciami klientov/iek, rodín a sociálneho okolia, ktorí/é majú možnosť využívať sociálne služby, ktoré poskytuje klub aj v spolupráci s externými spolupracovníkmi/čkami.

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS svojím nízkoprahovým naladením odbúrava bariéry, s ktorými sa naši/e klienti/ky bežne stretávajú – služby sú anonymné, bezplatné, zabezpečujúce bezpečie a priateľské prostredie bez prejavov diskriminácie, násilia či nátlaku a ponúka komplex sociálnych služieb neformálnym spôsobom.

  
foto archív Cirkus                                                   foto archív Cirkus

V súčasnosti môžu klub navštevovať klienti/ky štyrikrát do týždňa na tri hodiny. Okrem bežného fungovania v klube ponúkame jedenkrát do týždňa Skupinové stredy. Je to interaktívna skupinová práca, v ktorej sú aktivity a hry zamerané vždy podľa potrieb klientov/iek na rozvoj ich sociálnych zručností, efektívnej komunikácie, zvládania krízových situácií, prevenciu látkových a nelátkových závislostí a i.

Naše služby sme rozšírili aj o Individuálne poradenstvo – pred každou službou v klube majú klienti/ky možnosť individuálneho stretnutia s vybraným pracovníkom/čkou alebo psychologičkou. Rozhovory sa väčšinou týkajú problémov klienta/ky, ktoré nie je možné riešiť počas služby za prítomnosti ostatných klientov/iek.

Ďalšou službou je Terénna sociálna služba. Realizuje sa dvakrát do týždňa na sídlisku Klokočina, ktoré je prirodzeným sociálnym prostredím našich klientov/tiek. Jej cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu a znižovanie sociálno-patologických javov. Sme presvedčení, že aj tieto deti a mládež vítajú ponuku voľno-časových aktivít, sociálnych služieb či kontaktu s pracovníkmi/čkami, ktorí/é im prejavia dôveru, pochopenie a prístup na báze partnerstva a napomôžu k riešeniu krízových či záťažových situácií. Východiskom realizácie Terénnej sociálnej práce je aj fakt, že v Nitre neexistuje žiadne iné zariadenie pracujúce podľa nízkoprahových princípov, alebo ponúkajúce preventívne aktivity a sociálne služby pre deti a mládež priamo v teréne takého to rozsahu.

Čo sa týka personálneho zabezpečenia v Nízkoprahovom klube pre deti a mládež CIRKUS sa na práci s klientmi/kami podieľa osem osôb. Z toho je jeden koordinátor, štyria/i kontaktní/é pracovníci/čky, jedna psychologička a dve dobrovoľníčky. Klub CIRKUS spolupracuje aj s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied a Ústavom romologických štúdií, kde majú študenti a študentky možnosť vykonávať svoju odbornú prax v našom zariadení.

Za naše aktívne úsilie a zmysluplnú činnosť hovorí aj fakt, že v roku 2010 sme spolu poskytli naším klientom a klientkam 1709 služieb. Pod toto číslo evidujem voľno-časové aktivity, kontaktnú prácu, situačnú intervenciu, sociálnu asistenciu, prevenciu, skupinovú prácu, poradenský rozhovor, informačný servis, krízovú intervenciu, motivačný rozhovor a kontakt s inštitúciami.

Martin Valentíny