Pri prechádzke po uliciach Devínskej Novej Vsi vidno hlúčiky tínedžerov, pre ktorých je ulica domovom. Avšak ulica je miestom, kde sa ich energia usmerňuje zväčša negatívnym spôsobom. Situácia častokrát nie je lepšia ani  v ich domácnostiach. Rodič alebo obaja rodičia sú často zavalení povinnosťami bežných dní a tak im už neostáva čas venovať sa svojim deťom.

Občianske združenie Ichtys poskytuje pomoc deťom a mladým prostredníctvom nízkoprahového programu – klubovou činnosťou a streetworkom. Naším cieľom je prostredníctvom svojej činnosti uskutočňovať prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti, prispievať ku skvalitneniu života mládeže prostredníctvom vytvárania podmienok pre trávenie voľného času, podporovať všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí.

Naša organizácia

Ichtys vznikol v roku 2007. Samotné občianske združenie sa však formovalo dlhší čas. Myšlienka vytvoriť v Devínskej Novej Vsi zariadenie dostupné pre väčšinu mladých bola živá niekoľko rokov. Mladí chceli dať mladým niečo, čo by napomohlo ich správnemu nasmerovaniu. Tak vznikol nápad vytvoriť nízkoprahový program pre deti a mládež v Devínskej Novej Vsi. Naším poslaním je aktívne vyhľadávať a nadväzovať kontakty s deťmi a mládežou, ktorí väčšinu svojho voľného času trávia na ulici, prostredníctvom terénnej práce. Počas terénnej práce sa s mladými zhovárame, poskytujeme rôzne pomôcky pre hry a aj sa do hier a iných voľnočasových aktivít intenzívne zapájame. Ponúkame sociálne služby alebo len sme pri mladých. V rámci klubovej činnosti postupujeme podobne ako pri terénnej práci. Pri oboch variantoch máme snahu podporovať participáciu mladých na rôznych činnostiach a aktivitách, a taktiež aj rozvíjanie ich schopností, sociálnych zručností, orientácie v hodnotovom rebríčku a pomoc pri zmysluplnom vypĺňaní ich voľného času.

  
foto archív OZ Ichtys                                         foto archív OZ Ichtys

Nízkoprahový program ako forma služby deťom a mladým

Nízkoprahový, nízkoprahovosť – tento pojem sa často spája so slovom bezbariérový. Oba pojmy majú čosi spoločné, a síce ľahký prístup tam, kde je to potrebné. Nízkoprahový sa dá vysvetliť jednoducho ako maximálne dostupný. Vyjadruje sa tak bezplatnosť služieb, možnosť zostať v anonymite, blízkosť zariadenia a podobne. Nízkoprahový program pre deti a mládež teda znamená služby v maximálnej dostupnosti pre cieľovú skupinu, ktorou sú deti a mladí. Realizujeme ho dvomi formami:

Streetwork je tou najviac nízkoprahovou aktivitou aká zrejme môže byť. V praxi to znamená, že navštevujeme miesta, kde mladí trávia svoj voľný čas (ihriská, školské dvory, výklenky, podniky a pod.) a priamo tam im ponúkame odborné služby (poradenstvo, krízovú intervenciu a pod.) alebo voľnočasové aktivity.

Klub je o stupienok vyššie ako streetwork. Od streetworku sa líši predovšetkým tým, že nevychádzame von, do priestoru, kde sú deti a mladí, ale naopak. Deti a mladí prichádzajú do klubu. Ďalším zásadným rozdielom sú pravidlá, ktoré v klube platia. Ostatné princípy nízkoprahovosti ostávajú zachované. Rovnako aj služby.

Pri našej činnosti sa pridržiavame základných princípov nízkoprahových programov pre deti a mládež:

1. Nízkoprahové naladenie pracovníkov – snažíme sa byť „maximálne dostupní“ tým, že klientov neodsudzujeme, prijímame ich takých, akí sú a nemáme príliš veľké očakávania, ktoré deti a mladí objektívne nedokážu splniť. Sprostredkovávame ponuku našich služieb a najmä napĺňame najčastejšiu potrebu klientov – potrebu byť spolu, resp. potrebu niekam patriť.

2. Voľný vstup a pobyt v zariadení – deti a mladí môžu prichádzať a odchádzať v rámci otváracích hodín počas klubovej činnosti podľa svojho uváženia.

3. Bezpečie – v priestoroch klubu, v ktorom vykonávame našu činnosť, sa snažíme vytvárať podmienky bezpečia a ochrany klientov, zamestnancov aj zariadenia. Taktiež sa pokúšame vytvoriť pokojné prostredie pre vytvorenie kontaktu s deťmi a mladými. Bezpečnosť v klube sa usilujeme dodržiavať prostredníctvom pravidiel, ktoré sme vytvárali spolu s deťmi a mladými. K pravidlám neodmysliteľne patria aj sankcie za ich porušenie. Noví klienti sú s nimi oboznámení pri vstupe do zariadenia. Okrem pravidiel je každý pracovník poučený a zoznámený s internými smernicami a s tzv. krízovým scenárom, ktorý upravuje postup pracovníkov v krízových situáciách.

4. Pasivita je prípustná – deti a mladí navštevujúci klub sú do aktivít navrhovaných pracovníkmi alebo inými klientmi iba pozývaní. Majú právo odmietnuť sa zúčastniť v programe, môžu využívať materiál či iné vybavenie klubu podľa uváženia. V prípade záujmu sa môžu klienti rozprávať s pracovníkmi alebo inými klientmi, prípadne môžu byť pasívni a nemusia využívať žiadnu z uvedených možností.

5. Pravidelná dochádzka nie je podmienkou – nie len pravidelná dochádzka, ale ani členstvo alebo podobná forma registrácie nie je podmienkou.

6. Pravidlá – problémovým situáciám sa snažíme predchádzať pravidlami umiestnenými na viditeľnom mieste. Ich dôležitosť spočíva vo vytvorení pocitu bezpečia, vďaka vymedzeniu hraníc a jasným pravidlám fungovania. Sú spoločným výtvorom ako detí a mladých, tak aj nás pracovníkov, no pracovníci majú pri tomto procese právo veta. Sú formulované pozitívne, musí ich schváliť väčšina a môžu, ale nemusia byť potvrdené podpisom. Pravidlá by mali byť všetkým deťom a mladým známe a malo by sa dbať o ich dodržiavanie. Sú zárukou bezpečnosti a preto sú jasne stanovené. Dodržanie pravidla je slobodná voľba detí a mladých. To platí aj pri ich nedodržiavaní, no v takom prípade sa rozhodli aj pre sankcie, ktoré za ne hrozia.

7.  Poplatky a služby – vstup do klubu a využívanie štandardnej ponuky zariadenia nie je spoplatnené. Zaradili sme sem voľnočasové aktivity a služby sociálneho charakteru. Spoplatnené môžu byť služby fakultatívneho charakteru, napr. výlety, tábory, stanovačky a pod.

8. Zaručená anonymita – deti a mladí využívajúci naše služby majú právo zostať v anonymite. Znamená to, že nám nemusia prezradiť svoje meno alebo priezvisko, postačí prezývka, pod ktorou klienta oslovujeme.

9. Participácia klientov – deti a mladých navštevujúcich klub, príp. mladých počas streetworku nabádame k možnosti podieľať sa na aktivitách a programe klubu. Pomáhame im tak aktívne využívať ich voľný čas a zároveň ich týmto naučiť zodpovednosti za svoje konanie a správanie. Zároveň je vyššia pravdepodobnosť, že akciu, na ktorej príprave a realizácii sa podieľajú, si budú viac vážiť.

Skúsenosti a problémy, s ktorými sa stretávame

Z množstva skúseností, problémov a bariér, s ktorými sa pri svojej práci takmer denne stretávame, vyberáme tie najčastejšie sa opakujúce.

Prvý kontakt – s prvým kontaktom môžu mať problém aj samotní pracovníci. Niektorí môžu prežívať nepríjemné pocity ako napätie, hanblivosť či strach z odmietnutia. Klienti tieto pocity dokážu vycítiť. Preto je dôležité, aby sa terénnej práce zúčastňovali minimálne dvaja pracovníci, z toho aspoň jeden muž. Pri prvom kontakte, okrem predstavenia sa, je potrebné si určiť hranice. Stáva sa, že mladí nás skúšajú napr. ponúkaním alkoholu alebo jointa. Je potrebné, aby si klienti uvedomili, že nie sme kamaráti, že toto je naša práca, ale môžeme im byť nápomocní.

Nedôvera klientov – stretávame sa s ňou najmä pri prvých kontaktoch. Pri práci v teréne deťom a mladým nie je vždy celkom jasné, kto sme a čo od nich chceme. Môžu nás vnímať ako úchylákov alebo pedofilov. V každom prípade pri prvom kontakte s klientom počas streetworku sa predstavíme menom a vysvetlíme im, aká je naša úloha. Zvyčajne klienti sami kladú otázky, ak im je niečo nejasné.

Pravidlá – napriek tomu, že pravidlá, ktoré máme v klube, si deti a mladí vytvárali spolu s nami, často sa stretávame s nepresnou interpretáciou ich významu. Zmena výkladu môže nastať aj aktuálnou náladou pracovníka. Ako príklad môžeme uviesť zákaz používania nadávok v klube. Vzhľadom na to, že v pravidlách nebolo presne určené, čo všetko spadá pod vulgarizmy, mladí začali používať náhradu v podobe kreslených výrazov, gest či rôznych skratiek v anglickom jazyku alebo dokonca cudzojazyčné nadávky. Preto sme neskôr do pravidla uviedli jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, čo všetko doň spadá.

V prípade streetworku sa stretávame s opačným prípadom, kedy by sme mali my rešpektovať pravidlá skupín, s ktorými pracujeme v ich prirodzenom prostredí. Vtedy platia ich pravidlá a my ich nemôžeme bezprostredne ovplyvniť, avšak môžeme o nich diskutovať. Môžeme napr. klientov požiadať, aby v našej prítomnosti nekonzumovali drogy. V prípade, ak sa cítime ohrození, z miesta odchádzame.

Nedostatočná propagácia organizácie – v Devínskej Novej Vsi fungujeme od jesene roku 2007. Napriek tomu sa často stáva, že oslovení klienti o nás nikdy nepočuli. Pri vykonávaní terénnej práce rozdávame informačné letáky o našom občianskom združení. Okrem toho príležitostne prispievame článkami o našej činnosti v regionálnych novinách. Založili sme si vlastnú webovú stránku a profil na sociálnej sieti Facebook. Poslednou akciou na zviditeľnenie bola príprava a organizácia Dňa detí v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s ďalšími siedmimi občianskymi združeniami. Momentálne sme v stave, kedy uvažujeme, akým spôsobom osloviť čo možno najväčšie množstvo ľudí.

Tímový duch – pri výbere pracovníkov do tímu kladieme dôraz popri odbornosti aj na osobné predpoklady nového člena zapadnúť. Sme tímom aj preto, lebo sme rôznorodí ľudia ťahajúci za jeden povraz a navzájom sa dopĺňame. Úlohy v tíme sú rozdelené spontánne podľa našich možností a schopností. Veľký dôraz kladieme na otvorenosť. Je potrebné si uvedomiť, že akúkoľvek odchýlku v správaní medzi pracovníkmi, sú klienti schopní vycítiť. Náš tím budujeme pravidelnými stretnutiami jedenkrát za týždeň, kde si vymieňame informácie a komunikujeme svoje pocity.

Práca s deťmi a neorganizovanou mládežou si vyžaduje celého človeka. Je potrebné sa odpútať od rodinných či pracovných problémov a sústrediť sa na klienta. Dávame im pochopenie, podporu, prijímame ich takých, akí sú. Ponúkame im pozitívne vzory a poukazujeme na iný životný štýl, než na aký sú zvyknutí, a ktorý im môže ubližovať. Dávame im možnosť obrátiť sa na nás s otázkami, starosťami alebo sa len tak porozprávať. Odmenou sú nám zlepšené školské výsledky, zlepšenie vzťahov, vyššia aktivita pri využívaní voľného času a v neposlednom rade zníženie kriminality mladistvých v mestskej časti.

Veronika Lantajová a Matej Nagy