Ako môžu deti nájsť bezpečie v Ulite a tiež ako sa učia z tej svojej vyliezť

O sídlisku Kopčany

Sídlisko Kopčany je geograficky izolované od okolitých častí Petržalky zo všetkých strán – železničnou traťou, administratívnymi budovami firiem, colnými skladmi, budovami bývalej fabriky a výpadovkou smer Rakúsko. V 90-tych rokoch tu mestská časť Staré mesto zriadila sociálnu ubytovňu, ktorá neskôr prešla pod správu Magistrátu hlavného mesta. O ubytovanie tu žiadajú rodiny a jednotlivci, ktorí sú často v náročnej finančnej situácii. Ubytovanie je maximálne na dobu 5 rokov a za ten čas sa od nich čaká, že svoju situáciu s bývaním vyriešia…

Na sídlisku Kopčany žije asi 1.500 obyvateľov v piatich 12-poschodových panelákoch. Petržalská Kopčianska ulica nemá u Bratislavčanov najlepšiu povesť. Na relatívne malom priestore tu žijú obyvatelia s rôznym sociálnym a kultúrnym zázemím a o konflikty nie je núdza. Zároveň tu existujú silné podporné väzby a keď sa niečo dôležité deje, vedia o tom naozaj takmer všetci…

Aj keď sa sídlisko Kopčany mení, stále sú jeho veľkým nedostatkom chýbajúce priestory, ktoré by deti a mladí ľudia mohli využívať na trávenie voľného času. “Ihriskom” sa tak stávajú miesta, ktoré na to nie sú vhodné a nie sú ani bezpečné. Veľká časť detí z rôznych dôvodov nevyužíva ponuku voľnočasových krúžkov a športových klubov. Trávia svoj voľný čas na sídlisku a väčšinou vôbec nevedia, čo s ním…

Sídlisko Kopčany je trochu “za chrbtom”. Petržalská samospráva sa oň v minulosti začala väčšinou zaujímať až po naliehaní obyvateľov alebo Ulity. Alebo keď už naozaj bolo treba niečo „hasiť“. Tento rok máme konečne nové ihrisko pre najmenšie deti (pieskovisko, kolotoč a 3 hojdačky). Napriek množstvu energie, ktoré stáli vyjednávania o pozemku s bratislavským Magistrátom a zháňanie rôznych povolení, sa chystáme investovať ďalšiu energiu a financie do stavby jednoduchého športového ihriska. Pokladáme za dôležité reagovať na potreby komunity na sídlisku a rozvíjať verejný priestor, v ktorom pracujeme…

O Ulite a Komunitnom centre Kopčany

Ulita je občianske združenie, ktorého poslaním je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí z mestských komunít. Organizácia vznikla v januári 2008. Pracovný tím Komunitného centra Kopčany sa vtedy oddelil od OZ Odyseus – organizácie, ktorá program predchádzajúce štyri roky zastrešovala.

Odborný tím centra tvoria ľudia z rôznych pomáhajúcich profesií – sociálnej práce, psychológie, sociálnej a liečebnej pedagogiky. Väčšina z pracovníkov a pracovníčok má skúsenosti z práce aj s inými cieľovými skupinami a časť z nich sa zaoberá aj výskumnými projektmi (kvalitatívny výskum a participatívne metódy zisťovania potrieb cieľovej skupiny majú svoje miesto aj v službách centra).

Cieľovou skupinou Komunitného centra Kopčany sú predovšetkým deti a mladí ľudia vo veku od 6 do 20 rokov, ktorí nevyužívajú existujúcu ponuku voľnočasových a poradenských zariadení. Centrum realizuje rôzne aktivity:

  • pravidelné doučovanie pre žiakov a žiačky ZŠ a tiež deti, ktoré sa nástup do školy chystajú,
  • klubové aktivity pre rôzne vekové skupiny (10 – 13 rokov, 13 – 16 rokov, 16 – 20 rokov) zamerané na rozvoj životných zručností (tvorivosť, spolupráca v skupine, komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov a pod.) a tiež participáciu na živote sídliskovej komunity,
    • poradenské služby pre mladých ľudí a rodičov,
    • individuálnu prácu s deťmi a ich rodičmi v rámci programu sociálno-právnej ochrany,
    • terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou na sídlisku zameranú na podporu aktívneho, zmysluplného a bezpečného trávenia voľného času a vytvorenie priestoru pre poradenské rozhovory na témy, ktoré sú pre deti a mladých ľudí aktuálne,
    • jednorazové akcie na sídlisku (komunitné – napr. hrové popoludnia alebo spoločné upratovanie; športové turnaje a súťaže; hudobné – bubnovačky a koncerty…) a tiež výlety a zážitkové pobyty.

Za takmer osem rokov svojej existencie si Komunitné centrum Kopčany získalo  veľkú dôveru detí, mladých ľudí aj ich rodičov. Podrobnejšie informácie o pravidelných aktivitách centra aj fotky z akcií nájdete na webstránke www.ulita.eu.sk.

O nízkoprahových programoch

Komunitné centrum Kopčany uplatňuje nízkoprahové princípy, aj keď nie je typickým nízkoprahovým zariadením a nespĺňa všetky štandardy Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Nízkoprahové programy charakterizuje snaha odstrániť čo najviac bariér, ktoré by deťom a mladým ľuďom bránili vo využívaní ponuky služieb. Dôležité je, že pracujú s mladými ľuďmi v ich prostredí, zabezpečujú dôvernosť poskytnutých informácii, poskytujú svoje služby bezplatne a anonymne, dôraz kladú na participáciu mladých ľudí. Pasivita, nepravidelná účasť alebo odlišnosť klienta nie sú dôvodom k odmietnutiu poskytnutia služby. Nízkoprahové programy tak majú veľký potenciál osloviť deti a mladých ľudí, pre ktorých je „prah“ existujúcich inštitucionálnych služieb príliš vysoký. Viac informácii o nízkoprahových programoch nájdete na webstránke www.nizkoprah.sk.

O terénnej sociálnej práci na sídlisku

Dvakrát do týždňa môžu deti a mladí ľudia na Kopčianskej stretnúť dvojicu terénnych sociálnych pracovníkov/čok. Na sídlisku si už na pravidelnú prítomnosť „uliťáckeho“ tímu aj na ponúkané služby zvykli. Pracovníčky a pracovníci strávia dve hodiny vonku na miestach, kde deti a mládež trávia čas a je možné ich zastihnúť za akéhokoľvek počasia. Ich prácou je okrem nadväzovania kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi hlavne vytváranie podmienok na zaujímavé trávenie voľného času a priestoru pre poradenské rozhovory. Ich náplňou nie je animovanie voľného času, i keď časť služby strávia požičiavaním voľnočasového materiálu a vymýšľaním, ako by deti mohli zahnať nudu. Často s deťmi a mladými ľuďmi hovoria o tom, čo by si priali a aké sú ich možnosti, aby mohli voľný čas tráviť aktívnejšie a zábavnejšie. Voľnočasový materiál, ktorý má Ulita k dispozícii je veľkým lákadlom – najväčší úspech majú lopty rôznych veľkostí, laná na skákanie, skateboardy a kolobežky.

foto Ulita, o.z.

Počas služby zostáva tiež čas na rozhovory s deťmi a mladými ľuďmi o tom, čo aktuálne „riešia“. Tém je celá škála, najčastejšou je škola a všetko s ňou spojené (neúspechy a úspechy, dochádzka, prestup na inú školu, konflikty s učiteľmi a učiteľkami…). Veľká časť konzultácii sa týka tém spojených s obdobím dospievania, ktoré so sebou prináša prvé skúsenosti s partnerskými vzťahmi, konflikty s autoritami, ale aj túžbu vedieť sa o seba postarať, nájsť si dobrú brigádu a podobne. „Terénny tím“ je vyškolený aj v ďalších témach a poskytuje konzultácie ohľadne riešenia konfliktov, orientácie v sieti pomáhajúcich inštitúcii, základných právnych otázok, užívania drog a bezpečnejšieho sexuálneho správania. Od pracovníkov a pracovníčok sa očakáva, že dokážu poradiť, upokojiť klienta/ku v krízovej situácii a zorientovať mladých ľudí v možnostiach nadväzujúcich služieb.

O pravidlách

Pravidlá sú dôležitým nástrojom, ktorý sa v Komunitnom centre využíva. Nie je ich veľa, ale ich dodržiavanie je striktné. Ich cieľom je, aby bolo fungovanie centra pre deti zrozumiteľné. Aby dieťa vedelo, čo sa stane, keď nevráti požičanú vec a aj aká je odmena, keď sa bude hodinu sústredene učiť.  Deti tak poznajú dôsledky svojho správania a môžu ich ovplyvňovať. Pravidlá deťom poskytujú istotu a platia pre všetkých rovnako. Vždy keď je to možné, napr. na klubových skupinových aktivitách, sa snažia pracovníčky centra do tvorby spoločných pravidiel deti zapojiť. Medzi fungovaním nízkoprahových služieb a „režimových“ zariadení je veľký rozdiel, ale ani „nízkoprahy“ sa bez pravidiel nezaobídu.

O bezpečí

Bezpečne je pre deti a mladých ľudí v kontakte so službami Komunitného centra z troch hlavných dôvodov: majú možnosť nadviazať s pracovníkmi a pracovníčkami vzťah, ktorý je založený na dôvere; vedia že informácie o nich nebudú zneužité a tiež že ak sa voči nim deje niečo nespravodlivé, nebude to prehliadnuté.

Dôveryhodný vzťah môžu posilňovať okrem prijímajúceho nastavenia pracovníkov a pracovníčok aj „dôležité maličkosti“ ako napríklad to, keď sa dieťa môže spoľahnúť, že sa k službe vo vyhradených časoch naozaj dostane. Z hľadiska poskytovateľa služieb je pre Ulitu dôležité, aby sa pracovný tím centra nemenil často a deti tak mali príležitosť nadviazať dlhodobý kontakt. Pracovníkom/čkam, ktorí z programu odchádzajú je zdôraznené, aby si odchod naplánovali tak, že deti majú dostatok času sa s nimi rozlúčiť. Pri nových členoch a členkách tímu je naopak dôležitá dostatočne dlhá „zaúčacia“ fáza, kedy sú v roli pozorovateľov a majú čas si s deťmi vzťah postupne vybudovať.

Narábanie s dôvernými informáciami je dôležitou súčasťou etického kódexu Ulity. Osobné informácie sú zdieľané v pracovnom tíme a bez súhlasu detí sa nedostanú k ďalším osobám alebo inštitúciám. Rovnako citlivo pracovný tím narába s foto- a videodokumentáciou. Pri projektoch, kde výstupom bola výstava fotiek alebo krátke video, bolo dôležité, aby deti a mladí ľudia mohli spolurozhodovať o tom, ako budú použité.

O rozvíjaní zručností

Jednou z metodík využívaných v Ulite je rozvoj životných zručností. Ciele práce s jednotlivými vekovými skupinami sú nastavené tak, aby sa cez rozvoj individuálnych zručností (napr. praktických ako práca s počítačom ale aj poznanie seba a vyjadrenie svojich citov) posúvali ďalej k rozvoju sociálnych a komunikačných zručností (deti sa naučili spolupracovať, prezentovať svoj názor a vypočuť si iných, dať a prijať kritiku, riešiť konflikty).  Rozvoj zručností potom smeruje k tomu, aby ich mladí ľudia vedeli využiť nielen k zlepšeniu kvality vlastného života ale aj v prospech komunity, v ktorej žijú. Príkladmi úspešne realizovaných projektov s mladými ľuďmi na sídlisku Kopčany je napr. zorganizovanie „letného kina“ pre svojich rovesníkov a mladšie deti v lete 2010 alebo „susedskej grilovačky“ v lete 2011. Dôležitým bodom je, že deti a mladí ľudia sami najlepšie poznajú svoju životnú situáciu a často dokážu veľmi presne vyjadriť, čo by sa chceli naučiť alebo zmeniť.

Petra Hraňová

Mgr. Petra Hraňová pracuje už takmer 8 rokov  s deťmi a mládežou na sídlisku Kopčany a je štatutárnou zástupkyňou Ulita, o.z.