Objektom výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2009 v Českej republike boli deti a mládež ohrozené sociálnym vylúčením, konkrétne klienti nízkoprahových zariadení a programov. Cieľom výskumu bolo popísať ich rodinné a sociálne zázemie, spôsoby prežívania voľného času, vzťah k škole a identifikovať ich hlavné problémy a spôsoby, ktorými ich riešia.

Výsledky výskumu majú slúžiť lepšiemu nastaveniu nástrojov, ktoré môžu pomôcť pri začleňovaní tejto cieľovej skupiny do neformálneho a záujmového vzdelávania. Výskum je súčasťou projektu Kľúče pre život – Rozvoj kľúčových kompetencií, ktorý realizuje Národný inštitút detí a mládeže v ČR.

Výsledky výskumu preukázali dôležitú úlohu nízkoprahových zariadení v živote detí a mládeže ohrozených sociálnym vylúčením. Okrem toho, že svojim klientom poskytujú široké spektrum voľnočasových aktivít s rôznym stupňom organizovanosti, poskytujú aj sociálne služby ako sociálne poradenstvo a prevenciu.

Autori výskumu sa domnievajú, že vzhľadom k rozdielnemu ponímaniu prežívania voľného času (nízkoprahové zariadenia verzus školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a detské a mládežnícke organizácie) dochádza k divergentnému pohľadu na deti a mládež – už samotná príslušnosť dieťaťa k tomu ktorému typu organizácie vytvára v mysliach pracovníkov pracujúcich s deťmi a mládežou umelú segregáciu. Zároveň vyjadrujú potrebu vzájomnej informovanosti a spolupráce jednotlivých subjektov.

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání
Národní institut dětí a mládeže, 2010
80 s.

Výskumnú správu si môžete prečítať vo formáte pdf tu.