Štúdia Harvardského inštitútu pre výskum rodiny prináša cenné podnety pre získavanie a udržiavanie detí a mladých ľudí v programoch v čase mimo vyučovania. Odporúčania vychádzajú z implementácie a evaluácie niekoľkých takýchto programov.

Autori štúdie uvádzajú nasledovné odporúčania:

  • Pomôžte mládeži porozumieť hodnote participácie.
  • Ukážte rodinám príležitosti spojené s participáciou.
  • Skontaktujte sa priamo s mladými ľuďmi a ich rodinami v ich domovoch a komunitách.
  • Prispôsobte ciele programu potrebám účastníkov.
  • Zvážte pri nábore rizikovú mládež.
  • Získavajte priateľov zapojených mladých ľudí.
  • Najmite programových zamestnancov, ktorí vedia rozvinúť skutočné vzťahy s účastníkmi.
  • Zaujmite mladých ľudí zábavou aj relaxačnými aktivitami.
  • Prepojte akademické vedomosti s pútavým projektom.
  • Poskytnite stredoškolskej mládeži dodatočné príležitosti.

V štúdii sa konštatuje, že pre staršiu mládež a deti a mladých ľudí z menej podnetného prostredia sa osvedčili otvorené tzv. „drop-in“ a nízkoprahové programy. Hoci je ťažké túto mládež motivovať k účasti na programoch v čase mimo vyučovania a sú veľmi náchylní ich opustiť, práve u tejto skupiny mladých ľudí sa ukázali ako najprínosnejšie. Osvedčenou stratégiou sa ukázala pomoc zo strany učiteľa pri identifikácii a motivácii tejto mládeže, zámerné vytvorenie priestoru v programe pre túto mládež a zamestnanie takých pracovníkov s mládežou, ktorí vedia nadviazať dobrý kontakt s touto mládežou. Zároveň je treba pracovať s mnohými mýtmi ako napríklad, že programy sú určené len úzkej skupine ľudí.

Čím sú mladí ľudia starší, tým menej sa zapájajú do programov v čase mimo vyučovania. Viditeľný prepad je po prechode na strednú školu. Vhodnou stratégiou udržania mladých ľudí v programe je poskytnúť im ďalšie príležitosti ako pomoc pri hľadaní práce a prípravu na ňu, zaangažovanie v komunitných dobrovoľníckych programoch, zabezpečenie stáží, účasti na mládežníckej konferencii a pod. Motivačné je aj to, keď mladí ľudia získavajú spätnú väzbu o ich prínose pre program (napr. dobrovoľnícka práca, progres v osvojených zručnostiach a pod.).

Moving beyond the barriers: Attracting and sustaining youth participation in out-of-school time programs
Sherri Lauver, Priscilla M. D. Little a Heather B. Weiss
Harvard Family Research Project, 2004
16 s.

Štúdiu si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.