Víťazky a víťazi III. ročníka programu Podporujeme individuality sú známi!

Na základe súčtu bodového hodnotenia dvoch kôl posudzovania a po vypočutí finálových prezentácií rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre najlepších. Individuálny grant pre rok 2011 v sume 5.000 EUR, spomedzi 50-ich pôvodne nominovaných, získavajú tri doktorandky a traja doktorandi.

Blahoželáme držiteľom individuálneho grantu, ktorými sú:

•    Mgr. Dominika Mániková (školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.)
•    Mgr. Alexandra Hudecová (školiteľka: prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.)
•    Ing. Lenka Krulikovská (školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.)
•    PhDr. Andrea Goótšová (školiteľ: doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.)
•    Mgr. Martin Boszorád (školiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.)
•    MVDr. Zuzana Šteffeková (školiteľka: doc. Ing. Mária Mareková, CSc.)
•    Ing. Jana Butková (školiteľka: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.)
•    Mgr. Veronika Pizano (školiteľka: doc. Ing. Alena Kusá, PhD.)
•    Ing. Zuzana Barboráková (školiteľka: doc. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

Hlavným zámerom Nadácie Intenda v programe Podporujeme individuality je posilnenie pozícií mladej vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti, prostredníctvom podpory a propagácie najlepších interných doktorandov, ktorí sa v poslednom ročníku štúdia zameriavajú na dokončenie svojej dizertačnej práce.

Viac na – www.intenda.sk