Počas leta 2011 bol realizovaný na Slovensku výskum, ktorý sa zameral na zisťovanie vzťahu mladých ľudí z rôznych krajín k dobrovoľníctvu, účasti a frekvencie zapájania sa, či dôvody a motívy k účasti na dobrovoľníckej činnosti. Cieľom bolo identifikovať pohľady mladých ľudí na dobrovoľníctvo z hľadiska ich krajiny pôvodu. Do výskumu sa zapojili účastníci Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce na Slovensku, ktoré organizuje občianske združenie INEX Slovakia v letných mesiacoch.

Výsledky ukázali, že dobrovoľníctvo patrí do voľného času mladých ľudí. Hoci nepatrí medzi najčastejšie a najvyhľadávanejšie aktivity, predsa sa mladí ľudia zapájajú do dobrovoľníctva pomerne pravidelne. Zaujímavosťou bolo, že práve muži sú pravidelnejšími účastníkmi, aj keď sa do dobrovoľníckej činnosti zapájajú vo väčšej miere ženy.

Dôvodom pre prvú účasť na dobrovoľníckom projekte bol najmä záujem spoznávať nových ľudí a nájsť si nových priateľov, či možnosť byť užitočný alebo pomáhať. V najväčšej miere bola pre mladých ľudí najmotivujúcejšia pre pokračovanie práve pozitívna prvá skúsenosť na Medzinárodných dobrovoľníckych projektoch, ale aj možnosť pomáhať a byť užitočný, spoznávanie ľudí a medzikultúrna výmena, ktorú im tieto projekty poskytujú.

Mladí ľudia vyhľadávajú najmä prácu s ľuďmi, manuálnu činnosť a environmentálne projekty. Ako dôvody tejto voľby uvádzali najmä dôležitosť pomoci práve v tejto oblasti pre budúcnosť, či ich osobný záujem o dobrovoľnícku prácu v tejto oblasti. Pričom ženy preferujú najmä dobrovoľnícku prácu s ľuďmi a muži zase manuálnu činnosť alebo environmentálne projekty.

Z hľadiska krajiny pôvodu možno povedať, že mladí ľudia zo Západnej Európy sú najpravidelnejšími dobrovoľníkmi. Najpočetnejšiu skupinu prvoúčastníkov nájdeme v Ázii, Južnej, Východnej a Severnej Európe.V sekundárnej analýze spomínaného výskumu autori objavili štyri typy dobrovoľníkov – aktívny, častý, pasívný dobrovoľník a neúčastník. Najväčšie zastúpenie v našom výskumnom súbore mali predovšetkým pasívni dobrovoľníci a neúčastníci. Len tretinu tvorili aktívni a častí dobrovoľníci.

Aktívny dobrovoľník sa zapája do dobrovoľníckych aktivít pravidelne každý týždeň či denne a zúčastnil sa medzinárodných dobrovoľníckych projektov v najväčšej miere a to priemerne 5 krát.
Častý dobrovoľník sa zapája do dobrovoľníckej práce niekedy počas roka. Mladí ľudia tohto typu sa zúčastnili na 2 až 4 medzinárodných dobrovoľníckych projektoch.

Pasívny dobrovoľník sa zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít niekedy počas roka avšak nezúčastňuje sa vo veľkej miere na medzinárodných dobrovoľníckych projektoch (priemerne 1,2-krát).
Neúčastník sa dobrovoľníckych aktivít a medzinárodných dobrovoľníckych projektoch nezúčastňuje vôbec alebo len zriedkavo.

Z hľadiska veku možno povedať, že aktívnych dobrovoľníkov tvoria „najstarší“ respondenti, kým neúčastníkov predstavujú „najmladší“ participanti. Z hľadiska pôvodu sú jednotlivé typy dobrovoľníkov zastúpené vo všetkých častiach sveta. Aktívneho dobrovoľníka môžeme vo väčšej miere nájsť v Západnej a Strednej Európe. Naopak najviac neúčastníkov či pasívnych dobrovoľníkov možno nájsť najmä v Ázii, ale aj v Južnej a Východnej Európe, kde majú výrazné zastúpenie. Neúčastníci a pasívni dobrovoľníci sú podľa našich výsledkov na rozdiel od aktívnych dobrovoľníkov zastúpení vo všetkých častiach sveta.

Výskum ukázal, že vo viacerých prípadoch mladí ľudia z hľadiska svojho veku, pohlavia a pôvodu preferujú rôzne dobrovoľnícke činnosti, líšia sa vo frekvencii či v zdrojoch, z ktorých čerpajú informácie o projektoch. Ukázalo sa, že práve krajiny Západnej Európy majú lepšie vybudované podmienky či povedomie o dobrovoľníctve, preto sa mladí ľudia z týchto krajín vo výraznej miere zapájajú do dobrovoľníckej činnosti. Ich dôvody a motivácia sa veľmi nelíši od mladých ľudí napr. na Slovensku, avšak stále existuje priestor pre rozvoj a zlepšovanie povedomia o dobrovoľníctve.

Zuzana Dorčíková a Jaroslava Vanjo, INEX Slovakia

Výskum bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a programom Mládež v akcii.

foto: archív Inex