Prevzaté z changenet.sk:

Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Podpísaní občania, žiadame generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR, aby odvolala riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici PhDr. Miroslava Suru. Rozhodli sme tak konať z nasledovných dôvodov.

Škandalózne rozhodnutia

V Banskobystrickom kraji, teda v územnej pôsobnosti úradu riadeného M. Surom,  sú neraz vydávané také rozhodnutia, ktoré sú preukázateľne proti záujmom ochrany pamiatkového fondu.

Príkladov, kedy M. Sura a ním riadený pamiatkový úrad sa dopustil vážneho odborného zlyhania,  alebo konania, ktoré vyvoláva dojem uprednostnenia individuálneho záujmu pred verejným, je celý rad, pričom viaceré z nich v rámci preskúmavania opakujúcich sa podnetov  konštatoval samotný Pamiatkový úrad SR ako aj Pamiatková inšpekcia MK SR.

Podľa nášho názoru krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území, ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva, a to najmä v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici.  Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade „nesprávneho uberania sa veci“ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú „vybavované“ poddajnejšími  pracovníkmi.

Sme toho názoru, že doterajšie pôsobenie M. Suru vo svojej spoločensky zodpovednej funkcii poškodzuje deklarované snahy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany  kultúrneho dedičstva, špeciálne v prípade  ochrany hodnôt lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO.

Celý text a samotná petícia.

foto: www.flickr.com/