Dobrovoľníctvo je jav, ktorý je prítomný v našej spoločnosti od nepamäti. Jeho význam aj podoby sa v rôznych dobách menili. Vždy však tvorilo dôležitú súčasť života a rozvoja spoločnosti. Aký je súčasný obraz dobrovoľníctva na Slovensku? Na túto otázku odpovedáme v predkladanej publikácii.

Zdrojom informácií v nej sú zistenia z výskumu „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“, ktorý bol realizovaný v roku 2011 ako súčasť Národnej kampane k Európskemu roku  dobrovoľníctva  s podporou Európskej únie. Výskum bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť prináša zistenia získané v rámci reprezentatívneho výskumu realizovaného na vzorke 973 občanov Slovenskej republiky starších ako 15 rokov v priebehu mája a júna 2011. Druhá časť výskumu dokresľuje obraz o dobrovoľníctve a podmienkach pre jeho rozvoj na Slovensku.

Uvedené  zistenia môžu byť dobrým východiskom pre tvorbu politiky v oblasti dobrovoľníctva. Prepojenie výskumu, politiky a praxe je základom pre rozvoj dobrovoľníctva v budúcnosti. Pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami sú tieto informácie cestou, ako lepšie porozumieť dobrovoľníctvu a efektívnejšie manažovať vlastné dobrovoľnícke programy, ako komunikovať s darcami, médiami a samosprávou o dobrovoľníctve a tiež ako získavať ľudí pre dobrovoľnícku činnosť.

Publikácia je dostupná vo formáte pdf tu.