V roku 2011 uskutočnilo eRko medzi svojimi členmi anketu, na ktorú odpovedalo 513 eRkárov (402 žien a 111 mužov), zo všetkých oblastí Slovenska, kde eRko pôsobí.

Z ankety vyplýva, že dobrovoľníctvo môže byť viac ako dobrý pocit, či skúsenosti pre budúce zamestnanie.

Mladí dobrovoľníci eRka sa počas roka 2011 pravidelne venovali svojim 500 detským skupinkám v 250 obciach. Okrem toho pripravili pre deti približne 150 letných táborov a do koledníckej akcie Dobrá novina sa v jej 16. ročníku (2010/2011) zapojilo 26 000 koledníkov.

Prečo sú dobrovoľníkmi eRka?
eRkárov priviedli k dobrovoľníckej práci najmä iní eRkári a priatelia (72% opýtaných), desatina opýtaných začala s dobrovoľníctvom z vlastnej iniciatívy, deväť percent priviedol k animátorstvu kňaz a iba jedno percento bolo podnietené k práci s deťmi svojimi rodičmi.

Aj napriek ťažkostiam akými sú najmä časová náročnosť (63%) či malý záujem detí o stretká (35%) majú mladí ľudia svoje dôvody byť aj dnes dobrovoľníkmi.

Týmito dôvodmi sú – pocit, že robia niečo zmysluplné (71%); presvedčenie, že je dôležité robiť niečo pre deti (54%); pocit, že robia niečo čo ich baví (51%) a skutočnosť, že sú radi s deťmi (49%). Motív získavania cenných skúseností bol uvedený až na piatom mieste (30% opýtaných).

Podpora pre dobrovoľníkov
Práca dobrovoľníkov eRka je v ich okolí vnímaná zväčša pozitívne. Štyridsaťštyri percent opýtaných sa stretáva s ocenením ich dobrovoľníctva v obci a dvadsaťtri percent opýtaných sa stretáva s ochotou eRkárom pomôcť.

Dobrovoľníctvo ako životný štýl
Prevládajúca rovesnícka podpora dobrovoľníkov v eRku a osobné vyjadrenia na otázku „Čo Ti dáva eRko osobne? Čo si sa v ňom naučil?“ hovoria o tom, že nazeranie na hodnotu dobrovoľníctva sa nemusí odvíjať len od prospešnosti pre štát a merať nadobudnutými zručnosťami.
Dobrovoľníctvo je hodnotou samou o sebe a dotvára obraz mladého človeka o vzťahu s druhými ľuďmi.

eRKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.