Mladí filantropi Trenčianskej nadácie vyhlasujú grantovú výzvu zameranú pre celý Trenčiansky kraj, do ktorej sa môžu zapojiť ľudia vo veku od 15 do 30 rokov. Uzávierka na posielanie projektov je 20. 3. 2012.

Okruh tém, na ktoré môžu získať finančný príspevok vo výške 200 eur je nasledovný:

  • športové súťaže
  • amatérska umelecká tvorba
  • zveľadovanie okolia
  • rozvíjanie a šírenie vedomostí, schopností a zručností
  • pomoc zvieratám

O grant sa môžu uchádzať:
Mladí ludia vo veku 15 – 30 rokov, ktorí zastupujú neformálne skupiny alebo sú zástupcovia mimovládnych
organizácií pôsobiacich v Trencianskom kraji

O grant nemôžu žiadať:

Podnikateľské subjekty, agentúry, organizácie zriadené štátom alebo samosprávou (s výnimkou CVC, knižníc, múzeí a galérií),politické strany a hnutia a žiadatelia, ktorí nemajú zúctovaný predchádzajúci grant od Trencianskej nadácie.

Grant sa poskytuje na:
Nákup materiálu, úhradu služieb, cestovné náklady verejnou hromadnou dopravou, odmeny lektorom.

Grant sa neposkytuje:
Na mzdy zamestnancov a realizátorov projektu, ubytovanie, stravu a občerstvenie, náklady na pohonné hmoty, prevádzkové náklady žiadateľa a technické vybavenie organizácie.

Projekt musí byt zrealizovaný do 31.07.2012 a musí byť určený obyvateľom Trenčianskeho kraja. Pred podaním projektu musí byt jeho návrh konzultovaný formou e-mailu na adrese– filantropitnn@gmail.com,
alebo osobne v kancelárii Trenčianskej nadácie na Mládežníckej ul. 2 Trenčín (budova Sokolovne v areáli futbalového štadiónu na Sihoti).

Video-výzva:

Viac info

foto: flickr.com/srnec