Poznáte nízkoprahový klub pre deti a mládež Fun Club Fortuna? Sídlime v Dúbravke, konečná električiek č. 1, 5, 12 a autobusov č. 27, 34, 83, zastávka autobusov 20,22 a26. Keď vystúpite, zídete z kopca a vedľa zberne železa stojí v poli vysoká osem poschodová budova, v ktorej sídli aj nízkoprahový klub Fun Club Fortuna.

Prevádzkovateľom nízkoprahového klubu je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá je najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch, občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Víziou organizácie je: „Aby každé dieťa malo rodinu … svoju vlastnú, príbuznú alebo náhradnú“.  Snahou organizácie je dať šancu deťom prežiť dôstojný a plnohodnotný život, vytvoriť bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia a lásky, pomôcť pripraviť ich na samostatný život.

Cesta k nízkoprahu
Pamätáme sa na prvé zoznámenie s Fortunou. Išli sme navštíviť odchovankyňu detského domova. Prostredie ubytovne na nás zapôsobilo nie veľmi príjemne. Na vrátnici sme sa zahlásili a pobrali k výťahom. Vo výťahu nás upútali a zároveň odradili oznamy, nápisy, odkazy na stenách výťahu. Pomysleli sme si „kultúra národa“. Pri ďalších návštevách sme pozorovali ako sa deti bezcieľne túlajú po chodbách a v okolí ubytovne. Ako sme prechádzali poschodiami (s cieľom letmo spoznať obyvateľov), niektoré rodiny nás nepriamo pozývali do svojich domovov tým, že mali pootvorené dvere na chodbu a okoloidúci sa mohli prizerať, či nenápadne pozorovať, čo sa deje v domácom prostredí. Nezanedbateľným javom boli pohľady na ženy ležiace, či sediace na pohovkách, v ruke držiac cigaretku a „zhypnotizované“ telenovelou. Tieto zážitky nás podnietili začať pracovať s deťmi a mládežou, ukázať im aj iné spôsoby trávenia voľného času ako behanie po chodbách a v dospelosti nevenovať svoj voľný čas len „vzdelávaniu a rozvoju prostredníctvom telenoviel“. Ešte v lete toho roku sme pripravili pre deti týždenný denný tábor.


Foto: archív Fun Club Fortuna

Keď sa v myšlienkach vrátime späť, činnosť sme začali na karimatkách pri vrátnici a v požičaných priestoroch Slovenskej katolíckej jednoty. Do denného tábora sa zapojilo 15-18 detí. Každý deň čakali deti a mládež rôzne aktivity, ktorými sme u nich rozvíjali hygienické návyky, rozvíjali jemnú motoriku a zmyslové funkcie, precvičovali pamäť, zapojili tvorivé myslenie a upevňovali vzájomné vzťahy. My sme spoznávali potreby cieľovej skupiny.  To leto sme sa zhodli (dobrovoľníci SPDDD Úsmev ako dar), že treba napísať projekt, aby sme získali priestory v ubytovni a mohli intenzívnejšie kontaktovať deti a mládež. Do doby, kým sa nám podarilo získať vlastné priestory sme naše aktivity vykonávali v priestoroch Slovenskej katolíckej jednoty, alebo mimo priestorov ubytovne. Projekt sa podaril úspešne rozbehnúť a v súčasnosti máme vlastné priestory, v ktorých realizujeme nízkoprahové programy a napĺňame princípy týchto nízkoprahových programov. Pôvodné priestory klubu sme upravovali s klientmi, zapojili ich do procesu rozhodovania, nákupu a usporiadania nábytku, budovania klubu. Angažovanosť detí a mládeže nás motivovala k ďalším aktivitám.

Prvotným cieľom nášho záujmu bolo lepšie spoznať potreby a situáciu, v akej žijú tieto rodiny a výskyt sociálno-patologických javov. S týmto cieľom sme distribuovali dotazníky, v ktorých sme zisťovali ich výskyt v rodinách, v ubytovni. Výsledky z dotazníkov ukázali, že negatívnych podnetov vplývajúcich na rozvoj osobnosti dieťaťa je až neúrekom (agresivita a násilie v rodine, vandalizmus, kriminalita, drogy, záškoláctvo a pod.). Preto môžeme skonštatovať, že práca s deťmi a mládežou má opodstatnenie a vysoký zmysel.

Ďalší dotazník bol zameraný na deti a mládež navštevujúce klub. Zisťoval, akým spôsobom trávi cieľová skupina voľný čas, čo radi robia v klube, aké činnosti radi vykonávajú s rodičmi. Z odpovedí cieľovej skupiny vyplýva, že najradšej trávia voľný čas s kamarátmi, pri počítači, športom a v klube sa radi zapájajú do nami pripravovaných aktivít. V dotazníku pri otázkach, ktoré činnosti robia radi s rodičmi (zvlášť s mamou, s otcom) a aké činnosti by radi robili s rodičmi, sme sa stretli v niektorých prípadoch s nezodpovedaním otázok.

 
Foto: archív Fun Club Fortuna

Aktivity v klube
Hlavným cieľom práce s cieľovou skupinou sú rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom podpory zmysluplného trávenia voľného času , zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi navzájom, medzi dieťaťom a rodičom, ale aj v rámci komunity.

Stratégie, obsahy činností zameriavame:

  • Participácia pri hľadaní vlastných ciest a riešení.
  • Prevencia sociálno-patologických javov v komunite.
  • Minimalizácia rizík v interpersonálnych konfliktoch.
  • Stabilizácia nepriaznivej situácie a rozšírenie životných možností      a príležitostí.
  • Pomoc a podpora k úspešnému zvládaniu náročných životných situácií.
  • Sebarealizácia, sebaurčenie, formovanie hodnotovej orientácie klientov.

Počítačový kurz
V spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky v Bratislave sme realizovali počítačový kurz pre deti a mládež. Štyria študenti v rámci praxe pravidelne navštevovali cieľovú skupinu s cieľom podpory záujmu o počítače a rozvoja počítačovej gramotnosti. Na záver tohto kurzu deti a mládež absolvovali výstupný test (zvládnutie práce s Word, Excel, internet).

Víkendové pobyty detí s rodičmi
V minulých rokoch sme zrealizovali niekoľko víkendových pobytov pre cieľovú skupinu. Vnímali sme, že by bolo efektívnejšie zapojiť niektorých rodičov v rámci rozvoja zodpovednosti a zvýšenia rodičovských zručností. Takto realizované pobyty sa ukázali prospešné pre všetky strany. My sme mohli pozorovať rodiča s dieťaťom priamo v interakcii, čo obohatilo našu prácu a usmernilo intervencie. Rodičov pobyt posilnil v ich rodičovskej roly, aby v budúcnosti pohodovejšie zvládali problémové situácie.

Rozvojové tábory
Pravidelne v čase letných prázdnin pripravujeme pre deti a mládež rozvojové tábory, ktoré prebiehajú v rôznych kútoch Slovenska a ktoré rozvíjajú u cieľovej skupiny ich schopnosti, posilňujú sebadôveru, nadväzujú nové sociálne kontakty a prehlbujú vzájomné priateľstvá. Tieto tábory sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývin. Ciele jednotlivých táborov záviseli od miesta pobytu tábora, vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.  Zásadou, ktorou sa riadime sú denný režim, bodovanie a aktívna participácia cieľovej skupiny s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky.

Jednodňové aktivity
Jednodňové aktivity realizujeme formou výletov, zážitkových aktivít, účasťou na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, hier zameraných na sociálny, emocionálny a telesný rozvoj. Počas našej existencie sme pre deti zorganizovali viacero zaujímavých aktivít ako napríklad návšteva bratislavského múzea dopravy, Biofarmy Salaš Stupava a podujatí v rámci bratislavského majálesu, opekanie na Železnej studničke, či piknik v Sade Janka Kráľa.

Vzdelávacie aktivity
Už pri začiatku nášho pôsobenia na Fortune sme si uvedomovali, že deťom treba pomôcť aj pri príprave na vyučovanie. Po sprevádzkovaní našich priestorov sme preto vyhradili v našom klube jeden deň, v rámci ktorého sme pomáhali deťom pri školskej príprave a doučovali predmety ako matematika, slovenský jazyk, či fyzika. U detí predškolského veku používame hry, ktoré rozvíjajú ich matematickú predstavivosť, rozširujú slovnú zásobu.

Plány do budúcna
Naši klienti postupne „dorástli“, zmenili svoje záujmy, preferujú „dospeláckejší“ spôsob trávenia voľného času. Reagujúc na túto situáciu v budúcnosti plánujeme naše aktivity s deťmi a mládežou viac diferencovať z hľadiska veku, rozvinúť terénnu sociálnu prácu s mládežou a preventívne aktivity zamerané na minimalizovanie agresívneho správania, realizovať protidrogové programy. Sme toho názoru, že v každej ubytovni, kde žijú sociálne znevýhodnené rodiny, neprispôsobiví klienti by mali fungovať nízkoprahové kluby, ktoré môžu zachytiť, zmotivovať a rozvíjať osobnosť detí a mládeže, čo v budúcnosti môže mať pozitívny dopad na ich primeranú socializáciu a adaptáciu do spoločnosti.

Martina Kravárová, Jaroslav Filo

Pre záujemcov o dobrovoľníctvo
V prípade, že sme vás zaujali a chcete sa o nás a našich aktivitách dozvedieť viac, neváhajte a navštívte naše webové stránky www.funclubfortuna.webnode.sk a www.facebook.com/FunClubFortuna, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu funclubfortuna@gmail.com. Staňte sa našim dobrovoľníkom, pridajte sa k nám, zahoďte nudu za hlavu a získajte nových kamarátov, priateľov a nové zručnosti do života. Pošlite nám e-mail a my sa s vami dohodneme na osobnom stretnutí. Príďte medzi nás a pomôžte nám pri aktivitách s deťmi, alebo v iných špecifických oblastiach (organizovanie podujatí a súťaží, fotenie, tvorba videí a propagačných materiálov). Naša organizácia ponúka svojim dobrovoľníkom vzdelávacie programy PRIDEAnjelskú akadémiu, účasť na odborných konferenciách v oblasti sociálnej práce, či rôzne teambuldingové aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie a utužovanie jednotlivých dobrovoľníckych tímov.