O štrukturovanom dialógu ste už zrejme počuli, tentoraz si môžete prečítať podrobnosti o tom, ako tento reálne proces funguje a k čomu dospel vo svojom zatiaľ poslednom cykle. Práve tento týždeň totiž prebiehala záverečná fáza tohto projektu a my sme boli pri tom, priamo na Cypre. Cyprus, ako jeden z trojice štátov predsedajúcich Európskej únii, sa stal zázemím pre mladých ľudí z celej EU, ktorí spoločne vytvárali víziu zapájania mladých ľudí z migrantského prostredia.

 O čo ide?

Štrukturovaný dialóg je odstrašujúci a zložitý názov pre skutočne jednoduchú a užitočnú  vec – zapojenie mladých ľudí do riešenia rôznych oblastí, ktoré ovplyvňujú ich život. Ide o princíp, ktorý umožňuje priamo pracovať s cieľovou skupinou a nielen hovoriť o mladých ľuďoch, ale priamo s nimi hľadať spoločné odpovede na ich potreby.

Ako to funguje?

 Európska únia určí tému, na ktorú sa následne zbierajú vyjadrenia a názory mladých Európanov/iek. Jednotlivé členské štáty tieto názory zbierajú rôznymi metódami na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni, vyhodnotia ich a výsledný dokument je základom na ďalšiu prácu. Do uplynulého prieskumu sa zapojilo celkovo cca 12 500 mladých ľudí.

Ďalším krokom je Youth Conference, na ktorej sa zídu mladí delegáti členských krajín a prostredníctvom workshopov vytvoria na základe pôvodných dokumentov odporúčania pre Radu Európskej únie. Nasledujú vyjednávania členských štátov EU, ktoré v ideálnom prípade vyvrcholia zavedením odporúčaní do stratégii jednotlivých štátov.

Čo sa dialo na Cypre?

Jednotlivé workshopy na cyperskej konferencii boli rozdelené na oblasti Informácie, Vzdelanie a jazyk, Postoje, Rovnaké príležitosti, Podporné mechanizmy a nástroje, Participácia a Mládežnícke organizácie. V tematických skupinách sa spoločným rozvíjaním základných dokumentov získaných výskumom jednotlivých štátov mladí delegáti a zástupcovia ministerstiev dopracovali k formulácii 14 odporúčaní.

Migranti?

Migrant je človek opúšťajúci svoje rodisko z množstva rôznych dôvodov – rodinné vzťahy, štúdium, práca, ale i porušovanie ľudských práv a ohrozenie života. Každý, kto zažil dlhší pobyt v cudzine vie, že nie je jednoduché žiť v cudzej kultúre. Cudzinec sa stretáva s predsudkami, diskrimináciou, nedostatkom informácii či príležitostí, jazykovou bariérou či nedostatkom možností využiť svoj potenciál. Hoci migrantov, či ľudí pochádzajúcich z migrantského prostredia nemáme na Slovensku veľa, ide o dôležitú súčasť politických nastavení krajiny. Problémy, ktoré títo ľudia majú, sú totiž spojené so základnými ľudskými právami a preto je nevyhnutné aby európske štáty pracovali na ich dodržiavaní a vytvárali tak rešpektujúcu a otvorenú spoločnosť.

A aký je výsledok?

Odporúčania z posledného cyklu štrukturovaného dialógu sa dajú zhrnúť takto:

Informácie:

 • podpora informačných a poradenských služieb zameraných na mladých ľudí s migrantským pozadím
 •  podpora spolupráce mládežníckych organizácii a médii pri vytváraní mediálneho obrazu týchto mladých

Vzdelanie a jazyk:

 • občianstvo a interkultúrne vzdelávanie na školách od útleho veku
 •  podpora jazykového vzdelávania migrantov dostupnými kurzami zadarmo

Postoje:

 • podpora a financovanie projektov zameraných na sociálnu inklúziu a interkultúrny dialóg prostredníctvom plánovaných budúcich programov zameraných na mládež a vzdelávanie
 • podpora dostupného mentorského rovesníckeho systému ako prostriedku integrácie a vzájomného rešpektu a pochopenia mladých ľudí z migrantského a nemigrantského prostredia

Rovnaké príležitosti:

 • rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, vrátane nedokumentovaných migrantov
 • výmena dobrej praxe a skúseností zameraných na zlepšenie prístupu mladých ľudí s migrantského prostredia na pracovný trh

Podporné mechanizmy a nástroje:

 • úplné dodržanienie plánov sociálnej inklúzie, predovšetkým Európskej platformy proti chudobe a Mládeže v pohybe
 • podpora medziodborovej spolupráce a zapájania organizácii pracujúcich s mládežou a migrantmi do vytvárania a hodnotenia politík, ktoré sa ich priamo týkajú

Participácia:

 • vytvorenie finančných, politických a právnych podmienok na posilnenie zapájania sa všetkých mladých ľudí do spoločenského a politického života cez mládežnícke organizácie, sociálne médiá a pod.
 • zabezpečenie rovnakých práv pre dlhodobých rezidentov – právo voliť a kandidovať na lokálnych, regionálnych a národných pozíciách

Mládežnícke organizácie:

 • zabezpečenie dlhodobej finančnej, administratívnej a logistickej podpory rád mládeže a mládežníckych organizácii ako sprostredkovateľov sociálnej inklúzie
 • podpora neformálneho vzdelávania a uznanie mládežníckych organizácii ako kľúčových poskytovateľov tohto vzdelávania a sociálnej inklúzie.

Celý oficiálny dokument nájdete čoskoro u Iuventy.