Septembrové stretnutie pracovnej skupiny pre mládež Rady EU sa venovalo uplynulému i chystanému cyklu štruktúrovaného dialógu. Taktiež sa hovorilo o oficiálnom uznaní neformálneho vzdelávania. Slovensko zastupovali Viliam Michalovič (MŠVVaŠ SR) a Ivan Hromada (SZ SR pri EÚ), ktorý o priebehu stretnutia poskytol nasledovné informácie. A keďže vieme, že to nemusí napriek zaujímavým informáciám byť to najľahšie čítanie, oddýchnite si medzi odsekmi pohľadom na malé milé prasiatko:)

Kto sú migranti?

Pracovná skupina pre mládež prerokovala návrh záverov Rady o participácii a sociálnom začleňovaní mladých ľudí z migračného  prostredia. Viacerým členským štátom, vrátane Slovenska, sa dokument zdá byť príliš dlhý a niektoré jeho časti nad rámec kompetencie Rady pre mládež. Pri rokovaní nastal problém s definíciou samotnej cieľovej skupiny dokumentu. Predsedníctvo objasnilo, že pod ľuďmi z migračného rpostredia chápe mladé ženy a mužov, ktorí žijú v niektorej z krajín EÚ, kde sa nenarodili, bez ohľadu na to, či sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, občanmi iného členského štátu EÚ alebo následne získali štátne občianstvo hostiteľského členského štátu.

Chystá sa inklúzia

Prostredníctvom predložených záverov Rady sa zároveň  schvália priority na nadchádzajúci osemnásťmesačný cyklus štruktúrovaného dialógu, ktorého celková priorita bude sociálna inklúzia. Cieľom uznesenia Rady je zosumarizovať druhý cyklus štruktúrovaného dialógu na tému účasti mládeže na demokratickom živote v Európe. V dokumente sa tiež poukáže na niekoľko priorít, ktoré by sa mali v budúcnosti rozvíjať v záujme posilnenia účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Ďalšia fáza štruktúrovaného dialógu prebehne za írskeho, litovského a gréckeho predsedníctva.

 Poriadne neformálne

Taktiež sa prezentovala časť nadchádzajúceho návrhu na odporúčanie Rady o  uznávaní neformálneho a informálneho vzdelávania. Návrh rozlišuje ekonomické, vzdelávacie a personálne benefity uznávania výsledkov neformálneho a informálneho  vzdelávania pre občanov. Zatiaľ  len štyri členské štáty (FR, FI, LU, NL) majú dobre rozpracovaný systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania. Navrhuje sa  zavedenie systémov na uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania, vrátane možnosti na dosiahnutie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie, vo všetkých členských štátoch. Návrh sa v účastnosti prerokúvava vo Výbore vo vzdelávanie s výhľadom jeho schválenia Radou v novembri.