Slová  „týranie a sexuálne zneužívanie“ sa v predchádzajúcich mesiacoch skloňovali v slovenských médiách najmä pre dva šokujúce prípady, ktoré sa dostali na verejnosť. Lucia, ktorá 3 roky nikomu nechýbala a sexuálne zneužitá 12-ročná Viktória. Oba prípady skončili smrťou nevinných detí.

Nielen im bude patriť pietna spomienka v rámci Svetového dňa prevencie týrania detí 19. novembra 2012 o 16:30 v Letnej čitárni U červeného raka na Michalskej ulici v Bratislave. Budú sa počas nej čítať mená detí, ktoré zomreli následkom týrania a symbolicky sa za ne vypustia žlté balóny.

Čísla, o ktorých sa nehovorí

Podľa zahraničných výskumov sa asi každé piate dieťa v Európe stane aspoň raz obeťou sexuálneho zneužívania, pričom sa odhaduje, že v 70 až 85 percentách je páchateľom človek, ktorého obeť pozná. (zdroj: Úradný vestník EÚ – Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Preventívne opatrenia na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním“, doplňujúce stanovisko – 2012/C 24/33)

Toto tvrdenie má čiastočne oporu  aj v staršom celoplošnom prieskume realizovanom u mladých ľudí vo veku 15 – 16 rokov na Slovensku v roku 1998 občianskym združením SLONAD. Prieskum ukázal, že  24,8 percenta z 5230 respondentov bolo vystavených telesnému týraniu zo strany rodičov (bitie rôznymi predmetmi, kopanie do dieťaťa, porezanie a pod.)  a 12,3 percenta uviedlo aspoň jednu z foriem pohlavného zneužívania. Z toho 32 percent nikdy nikomu o svojom zážitku nepovedalo.  34 percent zo sexuálnych agresorov tvorili priatelia a známe osoby. 35 percent respondentov uviedlo bezprostredné následky po zážitku a 30 percent respondentov označilo tento zážitok za traumatizujúci, poznačujúci celý život.

Koľko slovenských detí trpí týraním a sexuálnym zneužívaním? Na základe uvedených prieskumov ide pri populácii 1 200 000 detí o približne 288 000 detí, ktoré trpia týraním a 144 000 detí , ktoré majú skúsenosť so sexuálnym zneužívaním.

V priebehu 10-tich rokov bolo identifikovaných 16 detí (médiami zverejnených prípadov), ktoré následkom týrania alebo sexuálneho zneužívania prišli o život. Presné číslo detí, ktoré sa stali obeťami násilia a sexuálneho zneužívania, alebo na ich základe spáchali samovraždu, nie je známe.

Nezabúdajme!

Na riešenie problému týkajúceho sa týrania detí boli vyzvaní aj oficiálni predstavitelia Slovenskej republiky, a to medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovensko členom. Zaoberať sa problémom týrania detí Slovenskej republike vyplýva aj z prijatých medzinárodných dokumentov a ratifikovaných multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv. (Dohovor o právach dieťaťa, Európsky dohovor o výkone práv dieťaťa,  Akčný plán prijatý na Svetovom kongrese proti pohlavnému zneužívaniu v Štokholme v roku 1996).

Pripomenúť zosnulé deti a naliehavosť problematiky týrania detí môžete prísť 19. novembra 2012. Pietne podujatie organizuje Asociácia krízových stredísk, Centrum Slniečko a Pomoc deťom v kríze Náruč v spolupráci s RmS. Súčasťou projektu je aj informačná kampaň Stop týraniu detí! prebiehajúca v 42 slovenských mestách. Zapojiť sa možno aj do verejnej zbierky, ktorej výťažok  je určený na podporu preventívnych a vzdelávacích programov pre deti a dospelých, podporu krízových stredísk a na prevádzku Detskej linky záchrany. V roku 2011 bol čistý výnos verejnej zbierky 10 430,19 €. Všetky finančné prostriedky boli použité na realizáciu poradenských projektov a ich použitie bolo odsúhlasené MV SR.