Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane sa uskutočnila v dňoch 12. – 14. 11. 2012 v Častej-Papierničke. Záštitu nad podujatím prebral predseda NR SR Mgr. Pavol Paška. Spoluorganizátormi boli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fórum riaditeľov DeD. Na konferencii sa stretlo viac ako 160 odborníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej starostlivosti, ktorým leží na srdci elementárny záujem detí, a tým je stav ich psycho-somaticko-sociálneho zdravia.

Ocenenie práce v detských domovoch

Program Mostov v sociálnoprávnej ochrane v sebe zahŕňal okrem odborných blokov, pozostávajúcich z prednášok a workshopov, aj slávnostný galavečer. Pri tejto príležitosti odovzdal Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocenenie konkrétnym  zamestnancom aj štyrom detským domovom: DeD Tŕnie, Studienka, Košice – Uralská a Dunajská streda – Nezábudka. Prečítajte si celý zoznam ocenených.

Náhradná starostlivosť efektívnejšie

Hlavnou témou konferencie, ktorá dominovala aj odbornému plénu, bola pripravovaná deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti. Ide o koncepčnejšie a systematickejšie pokračovanie v úsilí, ktoré zahájila v roku 2000 transformácia detských domovov, a ktorej iniciátorom a presadzovateľom bola aj spoločnosť Úsmev ako dar.

Projekt podpory deinštitucionalizácie by mal priniesť skvalitnenie a zefektívnenie sociálnoprávnej ochrany detí  a samotnej práce detských domovov. K tomu máme pripravené viaceré podporné programy, ako vytvorenie metodiky práce s týmito deťmi, školenie zamestnancov detských domovov a úradov práce, posilnenie kapacít úradov práce, kde by mala vzniknúť pozícia rodinného pracovníka, a tiež Ústredia, v rámci ktorého bude vytvorené špecializované  Centrum pomoci. Finálnym krokom by potom mala byť samotná deinštitucionalizácia, teda vytváranie komorných rodinných domovov pre úzke skupiny detí, a predovšetkým skvalitnenie prevencie, aby deti do systému vôbec nemuseli vstupovať,“  hovorí generálny riaditeľ ÚPSVaR Ing. Marián Valentovič.

Vychovávať, nie len chovať

Dnes je v detských domovoch 4270 detí. Podľa výskumu by sa až 50% z nich mohlo vrátiť do pôvodných rodín, keby im bola poskytnutá kvalitná odborná pomoc. Reálne sa však z dôvodu ukončenia sanácie do rodín vracia   len 4, 98% detí, čo je alarmujúco málo. Ako vo svojej prednáške uviedol PhDr. ThDr MUDr. Max Kašparů, našou úlohou je deti nielen informovať, ale predovšetkým formovať, nielen chovať, ale vychovávať – viesť ich k rešpektovaniu hodnôt a ľudí, a to najlepšie dokáže rodina. „Nestačí, aby sme deti naučili slušnosti. To je tá najzákladnejšia rovina, no pre život je to veľmi, naozaj veľmi málo. V ústavnom prostredí  je náročné viesť deti k vyšším, povedzme etickým a duchovným hodnotám. A bez nich sa v spoločnosti žije ťažko. Každému z nás,“ dodáva Max Kašparů.