Nové zistenia EU Kids Online naznačujú, že deti s psychickými problémami sú rovnako menej odolné aj online- situácie v prostredí internetu ich znepokojujú častejšie a intenzívnejšie. Navyše, namiesto toho, aby sa náročnú situáciu pokúsili aktívne zvládnuť, častejšie reagujú pasívne. EU Kids Online preverovalo tri online riziká: vystavenie sa detí sexuálnym obsahom na internete, kyberšikanovanie a sexting. Správa ponúka viaceré odporúčania.

Reštriktívny prístup rodičov neprispieva k budovaniu online odolnosti detí

Deti, ktoré sú vo svojich aktivitách na internete rodičmi obmedzované, nie sú uchránené od rozrušenia, spojeného s online rizikami, ani na ne nereagujú proaktívnejšie. Prístup zameraný na sprevádzanie a sprostredkovanie informácií o bezpečnom používaní internetu je podľa všetkého vhodnejší k tomu, aby vytvoril u detí odolnosť voči online nebezpečenstvám. Rodičia by mali byť preto podporovaní k tomu, aby boli v blízkosti svojich detí, keď používajú internet alebo aby ho používali spoločne s nimi. Mali by sa s deťmi čo najčastejšie rozprávať o tom, čo robievajú na internete a radiť im, ako ho používať bezpečne. Je dobre, keď rodičia majú prehľad o tom, čo ich dieťa na internete robieva a v dôsledku online aktivít zažíva. Avšak, výsledky výskumu na rodičovskú mediáciu internetu nie sú priamočiare a líšia sa vzhľadom na povahu konkrétnych online rizík.

Význam emočnej stability a well-beingu

Nech ide o akékoľvek riziko na internete, emočná stabilita prispieva k tomu, aby deti boli voči nim odolnejšie. Deti, ktoré sú sebavedomejšie a nemajú emočné problémy či problémy so vzťahmi, budú s menšou pravdepodobnosťou rozrušené sexuálnymi obsahmi na internete, kyberšikanovaním či sextingom. To platí pre deti v každom veku. Navyše, u detí psychicky menej vyrovnaných intenzita negatívnych pocitov súvisiacich s online rizikami je vyššia a pretrváva dlhšiu dobu ako u detí, ktoré sú psychicky stabilnejšie.

Správa taktiež zhrňuje, že devčatá sú citlivejšie k sexuálnym rizikám, ako je neželané stretnutie sa so sexuálnymi obsahmi (online pornografiou) a sexting (správy, emaily a čet so sexuálnym ladením- aj medzi rovesníkmi). Dievčatá sa cítia dotknuté, alebo rozrušené častejšie a intenzívnejšie ako chlapci.

Ako to je na Slovensku

Zo slovenského výskumu realizovaného tímom VÚDPaP v roku 2012 vyplýva, že riziko spojené s používaním Facebooku deťmi a dospievajúcimi je takpovediac bežné. 64% detí používajúcich Facebook zažilo aspoň jeden z negatívnych činov (napr. „Niekto zverejnil obsahy, ktoré ma ponížili alebo zosmiešnili“). Až 60% z nich to však nepokladalo za obťažujúce. Akoby deti boli z veľkej miery odolné voči negatívnym javom na sociálnych sieťach. Mieru rozrušenia po takom incidente však významne ovplyvňuje miera ich úzkostnosti, frekvencia takýchto negatívnych činov a to, či to povedia rodičom. Úzkostné deti sú teda viac ohrozené negatívnymi javmi na sociálnych sieťach a je potrebné, aby mali s rodičmi dostatočne dobrý vzťah na to, aby sa im mohli zveriť so svojimi problémami.

Ako zvýšiť detskú odolnosť voči rizikám internetu:

  • Už odmalička učte deti, ako využívať proaktívne stratégie, ako je blokovanie užívateľa, zmazanie správ, nahlásenie neželaného obsahu alebo aktivity administrátorom.
  • Preventívne sa snažte deťom vytvoriť podmienky pre zažívanie osobnej pohody, well-beingu a zdravej sebaúcty. Spokojnosť a psychická vyrovnanosť pomáha deťom zvládať kritické situácie, dodáva odvahu aktívne sa postaviť k riešeniam problémov. Pomôžte svojim deťom zvládať ich emočné a vzťahové problémy.
  • Venujte zvýšenú pozornosť dievčatám pri zvládaní online rizík spojených so sexualitou.
  • Odporúčajte ostatným dospelým častejšie používanie internetu a „udržiavanie kroku s novými technológiami“. Rodičia, ktorí sú častejší používatelia internetu, bývajú totiž sebavedomejší v sprevádzaní svojich detí situáciami na internete.
  • Mediácia zo strany učiteľov neprispieva významne k budovaniu online odolnosti detí, možno kvôli nedostatočným digitálnym zručnostiam učiteľov alebo koncepcii výučby mediálnej výchovy. Už druhý rok však majú stredoškolskí pedagógovia možnosť získať na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave kvalifikáciu na vyučovanie predmetu mediálna výchova, ktorého vzdelávací plán je na FMK UCM akreditovaný od r.2011.
  • Existujú aj programy na rozvíjanie digitálnych zručností rodičov a učiteľov, ako aj ich odbornosti pri sprostredkovaní informácií o bezpečnom používaní internetu deťom. Dospelí môžu svoje kompetencie zvyšovať na prednáškach a workshopoch, ktoré realizuje na rôznych miestach Slovenska občianske združenie eSlovensko prostredníctvom projektu Zodpovedne.sk. Projekt poskytuje na svojej webovej stránke www.zodpovedne.sk množstvo informácií, príručky a materiály, ako sú napr. aj poučné rozprávky Ovce.sk.

 Zdroj: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie VÚDPaP