Správa publikovaná ku Dňu bezpečného internetu 2013 (5. február) prezentuje, ako samotné deti vnímajú riziká na internete. Zahrnuté sú odpovede od 9 904 detí vo veku 9-16 rokov z 25 európskych krajín. Z výsledkov vyplýva, že stránky, kde sa zdieľajú videá ako YouTube, deti považujú za viac rizikové ako iné online platformy.

Na špičke rizikových platforiem sa umiestnili stránky na zdieľanie videí ako YouTube

Deti majú pocit, že na stránkach zdieľajúcich videá je možné stretnúť sa s násilným, pornografickým či iným nevhodným obsahom, čo pokladajú za riziko pre ich rovesníkov. Spomedzi detí, ktoré si spájajú riziká s určitými internetovými platformami, 32% uviedlo stránky na zdieľanie videí, napr. YouTube,  webstránky (29%), sociálne siete (13%), a hry (10%).

Deti považujú niektoré videá na YouTube za obsahy, ktoré môžu deti v ich veku znepokojiť pretože sú „reálne“ (alebo vysoko realistické), sprostredkované silne výrazovými záznamami a ľahko zdieľané v rámci rovesníckej skupiny. Pripúšťajú, že zhliadnutie krutosti, zabíjania alebo týrania zvierat môžu vyvolať šok, znechutenie alebo hnev.

Deti vyjadrujú znechutenie a strach

Najčastejšie uvádzanou emóciou vo voľných odpovediach bol strach spájaný s desivým obsahom (23% tých, ktorí spomínali desivý obsah, zároveň referujú o zažívanom strachu).

PhDr. Jarmila Tomková z Výskumného ústave detskej psychológie a patopsychológie sa vyjadruje k výsledkom: „Každé dieťa je iné. Vnímanie rizika sa líši vzhľadom na kultúru, vek, rod a  individuálne skúsenosti dieťaťa. Preto je snáď najdôležitejším odporučením rozprávať sa s deťmi o tom, čo im vadí, čo ich obťažuje na internete, načúvať im a náležite im pomôcť.

To, že násilné obsahy v médiách považujú aj samotné deti za nežiaduce a u niektorých vyvolávajú strach či znepokojnie, poukazuje na stále aktuálnu potrebu zaoberať sa vekovou primeranosťou obsahov v médiách. Internet je len ďalším médiom, kde sa stretávame s obvyklou problematikou. Predovšetkým pre deti sa stiera rozdiel medzi online a offline  svetom a zdá sa, že mnoho problémov možno identifikovať práve na internete. Dôležité je zacielenie novo vytváraných politík na tieto riziká.“

Zdroj: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie