Letné prázdniny a s nimi spojené tábory sú síce ešte ďaleko, práca ich organizátorov a organizátoriek však začína už teraz. A kým je jasné, že podstatu tábora tvorí jeho program, aby sa decká mohli nerušene naháňať po lúke v indiánskych/antických/maskáčových kostýmoch, treba zabezpečiť veľa vecí. Na čo všetko treba myslieť, čo je nutné zabezpečiť a čo hovorí zákon, sme spoločnými silami zhrnuli na aprílovej Burze skúseností.

Prihláška:

  •  osobné údaje
  • kontakt na blízku osobu (zákonného zástupcu)
  • zdravotné informácie
  • max. mesiac staré potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára a max. 24 hodín staré vyhlásenie o bezinfekčnosti (okrem denných táborov)

Prihláška obsahuje nielen informáciu kde a kedy presne tábor prebieha, ale aj spôsob dopravy a miesto a čas  stretnutia. Tábory, ktoré sú otvorené verejnosti a nechodia na ne len deti, ktoré dlhodobo pôsobia v organizácii, zvyknú zisťovať tiež správanie dieťaťa v kolektíve či jeho záľuby, čo uľahčuje následnú komunikáciu s novými účastníkmi.

Poistenie v niektorých prípadoch riešia rodičia, v iných organizátori za všetkých účastníkov, dôležité je predovšetkým pri táborových pobytoch v zahraničí, kde je na výber z viacerých poistných možností. V prípade, že chcete použiť fotodokumentáciu z tábora na rôzne propagačné účely, ste povinní rodičov požiadať o potvrdenie súhlasu s použitím fotografii dieťaťa. Distribučné kanály pre prihlášku sú rôzne – keď ich rozdáte deťom, rodičom a aj zavesíte na internet, vaše šance sú najvyššie.

Platby

Niektoré tábory sú bezplatné, teda organizačné náklady sú hradené grantmi a sponzormi. Iné majú poplatok, odhadnutú sumu, do ktorej sa musia náklady na účastníka zmestiť. V prípade, že vám z účastníckeho poplatku po vyúčtovaní zostanú nejaké financie, nie je možné si ich nechať – bolo by to totiž podnikanie a váš tábor by sa musel riadiť zákonom o cestovných kanceláriách. Riešením je preto k prihláške pridať formuláciu typu „Prípadný zostatok bude použitý na ďalšiu činnosť organizácie“, ktorou môžete použiť zvyšok ako dar.Platené tábory poskytujú rôzne zľavy – či už pre účastníkov zo sociálne slabšieho prostredia či zľavu pre viacerých súrodencov. Približne mesiac pred táborom dostávajú účastníci všetky potrebné pokyny k baleniu, preprave, priebehu atď., v prípade táborníkov – začiatočníkov sa odporúča informačné stretnutie priamo s rodičmi.

Obsadenie

Tábor, jeho štruktúru a program tvoria vedúci – dobrovoľníci. Zvyčajne sú členmi organizácie, v ktorej sú vychovávaní a dobrovoľnou prácou na tábore odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej. V prípade nového kolektívu, ktorí sa nepozná z pôsobenia v domovskej organizácii, sa odporúča spoločné stretnutie, Klub detskej nádeje poriada napríklad víkendové chaty pre vedúcich. Zo skúseností Burzovníkov je ideálne, ak na 5 detí dohliada 1 vedúci, pri väčších skupinách sú potrební aj „asistenti“, napríklad staršie deti z organizácie.

Kľúčovou postavou je pri táboroch aj kuchár/ka. Čo všetko musí a nesmie mať v kuchyni, upravuje zákon, viď. nižšie. Povinnosťou je špeciálny zdravotný preukaz, potvrdzujúci spôsobilosť variť. V prípade táborov, ktoré využívajú stravovacie zariadenia odpadá mnoho starostí, keďže tie ovládajú všetky potrebné predpisy a sú na ne pripravené. Jedálny lístok si nechajte poslať dopredu a nezabudnite skontrolovať alternatívy pre účastníkov so špeciálnymi diétami.

Nemaľujme čerta na stenu, ale…

Skauti, odborníci na táborenie aj v drsných podmienkach, odporúčajú pred začatím tábora oznámiť miestnej nemocnici a ideálne aj polícii a hasičom, že v lokalite táboríte s určitým počtom detí. Nielenže budú pripravení na prípadné zásahy, ale aj samotní vedúci budú v krízových situáciách mať lepšiu predstavu na koho sa obrátiť. Cudzineckej polícii je potrebné ohlásiť zahraničných účastníkov tábora. Ak tábor nie je ozdravný, ale vzdelávací, na regionálny úrad verejného zdravotníctva ho podľa tejto výnimky ohlasovať netreba. RUVZ však musí urobiť rozbor vody v prípade, že vaše táborisko nemá overený zdroj pitnej vody.

Ďalší pilier tábora – zdravotník/čka, zodpovedá za zdravotnícky denník, lekárničku, vyzbieranie a dávkovanie liekov deťom. Pri riešení ubytovania treba pamätať na potrebu vyšetrovne a izolačky. Pri vymieňaní skúseností sme sa zhodli, že najnebezpečnejším prostredím pre deti je voda, prípadnú návštevu kúpaliska či rieky preto plánujte obzvlášť starostlivo.

Predpisy

ZÁKON NR SR č. 152/1995 o potravinách a ZÁKON NR SR č. 195/2007, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov
ZÁKON NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
ZÁKON NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
VYHLÁŠKA MZ SR č. 79/1997 o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam
VYHLÁŠKA MZ SR č. 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre
skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúmanie odbornej
spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
VYHLÁŠKA MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania
POTRAVINOVÝ KÓDEX SR, výnosy Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva
zdravotníctva SR, ktoré na základe zákona o potravinách upravujú ochranu rastlín, spôsob
skúšania potravín, hygienické požiadavky na výrobu a označovanie potravín, požiadavky na
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Ďakujeme všetkým účastníkom a účastníčkam za ich štedré zdieľanie skúseností, najbližšia Burza skúseností je 15. mája.