Rada mládeže Slovenska sa v dňoch od 18. apríla do 20. apríla zúčastnila Rady členov (COMEM) Európskeho mládežníckeho fóra (European Youth Forum) v Bruseli, ktorá bola spojená s mimoriadnym valným zhromaždením. Európske mládežnícke fórum je strešnou organizáciou na celoeurópskej úrovni, ktorá združuje nevládne organizácie a mládežnícke rady. COMEM je najvyšším orgánom, ktorý sa stretáva dvakrát ročne. Cieľom tohto stretnutia bolo určenie nastávajúcej agendy Fóra a hlasovanie za organizácie, ktoré sa mali stať členmi poradného orgánu Fóra na najbližšie obdobie. RmS zastupovala členka predsedníctva, Krisztina Csillag.

Hlasovanie a diskutovanie

Youth ForumPrvým bodom v agende COMEM-u bolo predstavenie nového systému hlasovania cez internet, ktorý mal zjednodušiť a urýchliť priebeh hlasovania počas valného zhromaždenia. Prostredníctvom tohto systému mala každá organizácia možnosť online vyjadriť svoje stanovisko k pozíciam, zmenám v stanovách a reportom.

Dňa 19. apríla sa v priestoroch Európskeho parlamentu konala panelová diskusia, na ktorú neskôr nadviazali panelové diskusie, ktoré sa zaoberali témou zamestnanosti, vzdelania k aktívnemu občianstvu, programu Post-2015, rovnosti pohlaví a kvality vzdelávania. RmS sa zúčastnila diskusií na program Post-2015.Rozvojový program Post-2015 je vlastne proces vedený OSN, ktorého cieľom je definovať budúci globálny rozvoj v ôsmych cieľových skupinách do roku 2015. Napriek tomu, že agenda RmS za nezaoberá výslovne týmito témami, je dôležité nadobudnúť skúsenosti aj z iných oblastí, na ktoré neskôr môže RmS svojou prácou nadviazať.

Valné zhromaždenie

Na druhý deň sa v priestoroch European Management Centre v Bruseli konalo valné zhromaždenie. RmS si vyberalo kandidátov na posty tak, aby v poradnej rade boli zastúpené organizácie rôzneho zamerania. Čo sa týka národných mládežníckych rád, RmS hlasovala za tie rady, ktoré sú regionálne Slovensku veľmi blízke a s ktorými v budúcnosti môže nadviazať kontakty.

RmS ďalej gratuluje dvom organizáciam, ktoré sa stali plnohodnotnými členmi fóra. Ide o organizáciu BEST- Organizáciu európskych študentov technológie a EUDY- Európska únia nepočujúcej mládeže.

(c) Krisztina Csillág