Národný štipendijný program a SAIA

SAIA je v súvislosti so štipendiami asi najznámejší pojem. Pod skratkou názvu Slovenská akademická informačná agentúra sa skrýva najrozsiahlejšia databáza štipendií na štúdium i výskumy. Medzi štipendiami nájdete naozaj pestrú zmes – prakticky do akejkoľvek krajiny sa môžete dostať cez Národný štipendijný program a SAIA okrem toho ponúka aj rôzne špecializované štipendiá napríklad v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko alebo cez Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond. Nájdu sa aj štipendiá pre maturantov, predovšetkým v exotickejších krajinách v Ázii a podobne.

Výška jednotlivých štipendií sa rôzni, vždy je ale odvodená od životných nákladov v danej krajine. Dôležité je začať žiadosť o štipendium riešiť s dostatočným predstihom – Marta Králiková z agentúry odporúča 6 mesiacov až rok pred plánovaným termínom pobytu. SAIA ponúka štipendiá na základe partnerstiev s krajinami, nie jednotlivými školami a preto môžeš žiadať o štipendium na ktorúkoľvek akreditovanú školu podľa vlastného výberu. Prehľad o aktuálne otvorených štipendiách získaš napríklad cez odoberanie Bulletinu SAIA alebo si môžeš konkrétne štipko na ich webstránke vyhľadať v databáze. O udelení štipendií rozhoduje komisia (relevantní odborníci z vysokých škôl vrátane zástupcu Ministerstva školstva či ambasády danej krajiny) na základe zaslaných materiálov. Prihliada sa predovšetkým na motiváciu a odborný program žiadateľa, v niektorých prípadoch sú súčasťou hodnotenia aj osobné pohovory.

 Prestížny Fulbright

Fotografia2226Fulbrightovi, teda štipendiu udeľovanom Komisiou J.Williama Fulbrighta, nám viac povedala pani Mária Paniaková. Ide o program štipendií pre jednotlivcov na postgraduálne štúdium, výskum a prednášky, aj krátkodobé výskumné a vzdelávacie pobyty v USA. Právom má povesť prestížneho štipendia – môžu sa oň uchádzať absolventi a absolventky magisterského stupňa štúdia s výbornými výsledkami. Hlásiť sa treba vždy s ročným predstihom – na štúdium v školskom roku 2014/2015 sa treba prihlásiť do 30.júna 2013. Štipendium pokrýva všetky náklady – poistenie, spiatočnú letenku, príspevok na nákup študijných pomôcok a školné do výšky 19 000 dolárov. Celá suma školného sa pohybuje zvyčajne okolo 30 000$ a uchádzači musia preukázať, že sú schopní pokryť aj zvyšné štúdijné náklady.

Pri posudzovaní žiadateľov sa berie do úvahy priemer za prvý aj druhý stupeň vysokoškolského štúdia a výsledky jazykového testu TOEFL (minimálne 95 bodov zo 120). Podklady na jazykovú skúšku ti Fulbrightova komisia rada bezplatne poskytne zo svojej knižnice a záujemcom o štipendium ponúka aj poradenstvo. Vybrať si môžeš aj viacero preferovaných škôl a ak sa ti štipendium nepodarí získať na prvý raz, o Fulbrighta môžeš žiadať viackrát. Priemerne sa do programu hlási asi 20 záujemcov, z ktorých štipendium získajú zvyčajne dvaja až traja. Pre úspešnosť je dôležité v prihláške zdôvodniť prečo chceš ísť do USA, prečo práve na tú školu a predovšetkým – aký prínos bude toto vzdelanie predstavovať pre spoločnosť po tvojom návrate, teda čo so získanými vedomosťami a skúsenosťami chceš spraviť.

 Sociálne štipendiá

Portál studentskefinancie.sk je plný užitočných informácii o všetkom, čo môže mladého človeka-študenta zaujímať v súvislosti s jeho peniazmi. Okrem iného sa venuje aj téme štipendií, konkrétne sociálnych štipendií, ktoré udeľuje slovenská vláda študentom zo slabších sociálnych pomerov. Ide o jednotný systém poskytovania štipendií na všetky typy škôl vrátane súkromných, ktorý má zabezpečiť prístup k vzdelaniu aj mladým ľuďom s finančným znevýhodnením. Podľa Patrika Lučana poskytuje Slovensko pomerne vysoké sumy – môžu sa pohybovať od 10 do 270 eur. Neudeľujú sa podľa prospechu žiadateľa, ale podľa jeho finančnej situácie, vrátane najbližšej rodiny. Patrik spolu s Ivkou v rámci Študentských financií pôsobia ako nezávislý zdroj informácii o tomto štipendiu a vytvorili aj užitočnú kalkulačku, vďaka ktorej si môžeš vyrátať výšku sociálneho štipendia. Keďže sa v tejto oblasti naozaj vyznajú, donedávna poskytovali aj štipendijné poradenstvo. Poradňa pre pracovné a časové vyťaženie dnes už nefunguje, ich web je však naďalej užitočným zdrojom informácii.

Ďakujeme našim hosťom aj všetkým účastníkom výmeny, najbližšia Burza skúseností sa koná 5. júna.

(c)mk