Zákon o rodine 36/2005 Z.z. čaká v prvom štvrťroku 2014 nová právna úprava. Svojimi námetmi k pripravovanej zmene zákona sa rozhodli prispieť aj mimovládne organizácie, ktoré situáciu slovenských rodín poznajú najbližšie, zo svojej každodennej praxe. V Národnej rade Slovenskej republiky sa zišli predstavitelia 17 organizácií, 4 univerzít a oboch kompetentných ministerstiev (Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny). Stretnutie pod názvom Zákon o rodine – námety na novelu zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Slovenskou spoločnosťou pre rodinu.  Podujatie sa uskutočnilo  pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej, podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického.

Manželstvo a rodina požívajú ochranu štátu, no táto ochrana potrebuje jasnú legislatívnu normu, ktorá má svoje kompetencie, ale aj obmedzenia, rešpektujúce napr. právo na súkromie. Rodinné právo patrí do systému všeobecného súkromného práva a upravuje najmä vzťahy v manželstve a vzťahy medzi rodičmi a deťmi. To je platforma, ktorá v sebe zahŕňa množstvo tém, čo sa prejavilo aj v tematickej pestrosti príspevkov. Odzneli tu príspevky týkajúce sa rodinnej politiky v Európskej únii, problémov sociálnoprávnej a súdnej ochrany detí, zapierania otcovstva, rozvodových konaní, či rekodifikácie rodinného práva v pripravovanom Občianskom zákonníku.

DSC_0305Konkrétne námety zazneli hneď v prvom príspevku pani Anny Záborskej, ktorá navrhovala podporiť rodinu v oblasti fiškálnej a daňovej politiky a právne zakotviť možnosť slobodnej voľby medzi zamestnaním a starostlivosťou o dieťa. Zdôraznila tiež potrebu koordinácie pracovného vyťaženia a rodinného života rodičov, čo si vyžaduje zosúladenie politiky pracovného trhu a rodinnej politiky štátu.

Predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško sa venoval otázkam sociálnoprávnej ochrany detí a pripomenul filozofiu, ktorá trvá na priorite biologickej rodiny pre dieťa. Tiež vzniesol požiadavku vypracovania dopadových štúdií  na rodinu pri prijímaní nových právnych úprav, tak ako je to dnes už bežné napríklad v oblasti ekonomiky.

Viaceré príspevky nastolili otázky viažuce sa na právnu formuláciu „najlepší záujem dieťaťa“. Pripravovaná novelizácia sa chce inšpirovať rakúskou právnou úpravou, ktorá stanovuje kritériá, ku ktorým by súdy pri rozhodovaní mali prihliadať. JUDr. Róbert Dobrovodský z MS SR potvrdil, že zákonodarca nemôže tento pojem definovať, no zároveň je potrebné, aby boli kritériá najlepšieho záujmu dieťaťa bližšie vymedzené.

Odznelo aj niekoľko námetov, ako deťom pomôcť v prípade rozvodového konania rodičov. Predkladané návrhy boli vo väčšine prípadov podložené konkrétnou praxou, či dokonca osobnou skúsenosťou, čo bolo hlavným cieľom stretnutia – vniesť do procesu úpravy zákona „blízku znalosť terénu“.  Rozvinul sa tak rozhovor, ktorý má šancu prispieť k skvalitneniu právneho rámca a priniesť systémové riešenia pre praktické problémy rodinného života na Slovensku.

„Zákony by sa nemali robiť od stola. Ak chce nová právna úprava zákona o rodine reagovať na aktuálnu situáciu, mala by poznať reálne podmienky života rodín a vychádzať z nich. Organizácie, ktoré s rodinami pracujú a pomáhajú im riešiť ich každodenné, často až existenciálne problémy, majú bezprostrednú a hlbokú znalosť rodinnej problematiky. Preto ich návrhy môžu byť pre novú legislatívnu úpravu dôležitou inšpiráciou,“ sumarizuje Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar, prínos stretnutia.

Zdroj: Úsmev ako dar