Mladá generácia obyvateľov Slovenskej republiky do 30 rokov veku predstavuje podstatnú časť obyvateľstva SR (21,2%). Táto skupina má mnohé špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese prípravy mladých ľudí na život a pracovnú dráhu. Na základe potreby systematickej podpory aktivít mládeže, ktoré prispievajú k získavaniu nových kompetencií pre život a trh práce, vznikli v minulosti aj programy MŠVVaŠ SR finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 – 2013 (skrátene ADAM), ktorých platnosť sa pomaly končí.

Aby sa zabezpečila kontinuita podpory práce s mládežou a ,,vychytali“ slabšie stránky programu, vznikol aj prvý návrh Programov pracovne nazvaných „ADAM 2.0“. Podklady a návrhy na nový dizajn Programov predložili všetky kľúčové organizácie a združenia (Rada mládeže Slovenska, ZIPCeM, Asociácia CVČ, SUŠKA, Asociácia nízkoprahových centier a ďalšie). Je zrejmé, že ich cieľom bude zvýšiť kompetencie mladých ľudí (vedomosti, zručnosti a postoje) v oblasti prípravy na ďalší život (osobný, pracovný), posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti a vytvorenie podmienok na spoluprácu generácií. To, ako návrh v súčasnosti vyzerá, mali šancu vidieť v priebehu júna a júla aj účastníci 8 regionálnych stretnutí Dva milióny budúcností k  Stratégia štátnej politiky Slovenskej republiky PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020.

Návrh Programov, ktorými sa zabezpečí napĺňanie niektorých cieľov Stratégie PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020, zatiaľ počíta s vytvorením 6 programov:

Podpora

Program sa zameriava na podporu národných a nadregionálnych mimovládnych organizácií, pracujúcich s deťmi a mládežou podľa rozsahu činností, ktorým sa venujú. Program bude rozdelený do dvoch štandardov, na ktoré je naviazaná aj úroveň financovania aktivít: základný štandard je definovaný formálnym fungovaním organizácie a budú sa sledovať a hodnotiť indikátory ako základná stratégia a výchovný program, regranting, demokratické fungovanie a i. Základný štandard poskytuje minimálny obnos finančných prostriedkov pri splnení základných formálnych a obsahových kritérií. Vyšší štandard – Vyšší štandard je príležitosťou pre TOP organizácie, ktoré dokážu napĺňať prísnejšie kritéria kladené na kvalitu projektu. Zároveň platí zásada, že čím kvalitnejší projekt organizácia predloží a splní pri ňom všetky kritériá, kladené vo vyššom štandarde, tým viac finančných prostriedkov môže získať.

 Priority

Program napĺňa priority budúcej Stratégie štátnej politiky Slovenskej republiky PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti. Pre prvé dva roky programu sú navrhované dve tematické priority – podpora zamestnanosti mládeže a sociálna inklúzia prostredníctvom aktivít a opatrení v práci s mládežou.

Hlas mladých

Program sa sústreďuje na podporu zastupiteľskej demokracie a reprezentácie mládeže na úrovni regiónov a Slovenska, s dôrazom na zvýšenie úrovne participácie mladých ľudí v danom kraji a zvýšenie povedomia o aktívnom občianstve.

Služby

Program je navrhnutý tak, aby podporoval servisné a klientsky orientovaných organizácie v oblasti práce s mládežou. V tomto návrhu programu sú zadefinované všetky služby, ktoré aktuálne prichádzajú do úvahy a ide teda o informačno-poradenské služby, konzultačné ako aj stacionárne a terénne nízkoprahové služby určené cieľovým skupinám z ohrozujúceho prostredia a špecifické sprostredkovateľské služby v oblasti podpory dobrovoľníctva.

Komunita

Program je zameraný na rozvoj a tvorbu lokálnych mládežníckych politík a práce s mládežou. Cieľom je  podpora ,,vzorových“ štruktúr spolupráce aktérov mládežníckej politiky. Spustenie tohto programu v širšom meradle je plánované v ďalších rokoch.

Dôkazy

Keďže poznanie a porozumenie mládeži je prvým krokom k tvorbe politiky, ktorá prinesie zlepšenie kvality života mládeže a jej významnejšieho postavenia v spoločnosti, súčasťou nových programov finančnej podpory MŠVVaŠ SR budú aj výzvy smerujúce k zabezpečenie dôkazov potrebných pre tvorbu modernej, mládežníckej politiky, postavenej  na relevantných informáciách o potrebách mládeže.

Práce na nových Programoch budú pokračovať aj v nasledovných mesiacoch, v septembri 2013  sa prvý návrh programu predkladá ministrovi školstva na schválenie. Následne bude výzva na verejné pripomienkovanie Sprievodcu programami, kde budú definované jednotlivé programy do detailov aj s kritériami. Prvá výzva na zapojenie sa do „ADAMA 2.0“ uzrie svetlo sveta na jeseň 2013 a bude zverejnená na stránke www.mineu.usk a na webovej stránke www.iuventa.sk.

Zdroj: Eurodesk Slovensko