Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú už ôsmy ročník grantového programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 57 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 9. decembra 2013.
V rámci programu Zelené oázy môžu záujemcovia požiadať o finančnú podporu svojich aktivít, napríklad čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov, výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene, vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch a v neposlednom rade aj zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších.
O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce.
„Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov rozvoja územia Malého Dunaja ako prirodzeného regiónu v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.


Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V minulom ročníku bolo podporených 23 projektov z celého Slovenska, ktoré boli zamerané na úpravu parkov, ihrísk, turistických chodníkov, vyčistenie potokov a jazierok, vyznačenie náučných chodníkov, ale i zveľadenie školských záhrad a vytvorenie učební v prírode.

„Sme radi, že okrem viditeľných výsledkov projektov, získavajú realizátori projektov aj pridanú hodnotu, a to vo forme nových zručností a skúseností. Zároveň sme presvedčení, že svojim konaním inšpirujú, získavajú nasledovníkov a dokážu ich presvedčiť, že aj „obyčajní“  ľudia môžu premieňať svoje sny na skutočnosť,“ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.
Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 7. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Sauna Kunstdorf Dúbravica,  ktorý realizovalo občianske združenie Periférne centrá. Unikátnu prvú verejnú saunu v prírode na Slovensku navrhli architekti a postavili miestni nadšenci. Inšpirovali sa pritom miestnou valašskou kultúrou a ich zámerom bolo vytiahnuť ľudí z centier miest do prírody. Okrem ceny za najlepší projekt získava občianske združenie Periférne centrá aj finančnú odmenu 1 000 eur, ktoré môže použiť na ďalšie zveľadenie stavby.
Medzi najlepšie projekty posledného ročníka patrilo tiež vytvorenie permakultúrneho projektu v Hnúšti, vďaka ktorému si školáci z miestnej ZŠ zhotovili peknú a hlavne zdravú záhradku. Okrem kvetov v nej vysadili aj rôzne bylinky. Naučili sa, ako sadiť, polievať a čakať na úrodu. A keď sa konečne dočkali, zistili, že bylinky nielen voňajú, ale aj dobre chutia a sú zdravé.

Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je spolupráca a vytváranie partnerstiev na lokálnej úrovni. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.
Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a potrebných formulárov, sa nachádzajú na www.ekopolis.sk, www.oázy.sk  a www.slovnaft.sk

Zdroj: ekopolis.sk, foto by eliot, flickr