Vďaka podpore grantu z EEA fondov sme mohli tri z našej n.o. Animus Apertus vycestovať do Nórska v októbri 2013, s cieľom nájsť si nórskeho partnera do projektu, ale hlavne inšpirovať sa a stretnúť rôzne organizácie, ktoré sa venujú podobným cieľom ako my. Pre nás to bolo ako cestovať v čase – kde sme na vlastné oči videli príklady toho, čo by sme chceli vytvoriť. Toto je krátka reportáž, ktorá podkladá dôkazy myšlienke – že cez kreativitu a kreatívne aktivity je možné pomôcť ľuďom so znevýhodnení, a to oveľa efektívnejšie ako bežné sociálne práce.

V našej neziskovej organizácii Animus Apertus hľadáme riešenia k problému nezamestnateľnosti mladých ľudí, ktorí vyrástli v detských domovoch a to hlavne tým, že intenzívne pracujeme s 5 mladými ženami z Domu sv. Vincenta – odchovankyňami detských domovov. Po ročnej práci s nimi sme zistili, že ak im chceme pomôcť, musíme ich sami zamestnať – lebo nikto iný ich nezamestná. Preto sme sa rozhodli založiť kreatívnu dielňu, momentálne hlavne orientovanú na krajčírske práce.

Kreativita je dôležitá pre všetkých

Cesta do Nórska bola pre nás kľúčovou skúsenosťou, kde sme na navštívených centrách videli dlhoročne zabehnuté systémy pomoci ľuďom s najrôznejším znevýhodnením cez aktivity kreatívneho typu a podporným mechanizmom od samosprávy. Princípy sú dva: ľuďom so znevýhodnením je potrebné pomôcť pri integrácii do spoločnosti a umenie a kreativita vo svojich milión podobách je kľúčom. Potvrdilo sa nám taktiež, že je potrebné pracovníkov – kreatívcov, nie len sociálnych pracovníkov zaplatiť, aby mohli svoju prácu vykonávať naplno – a s veľmi pozitívnymi výsledkami.

ALFOkrem mňa, projektovej manažérky, išla na cestu aj Vierka Dubačová – riaditeľka a dlhoročná režisérka rôznych komunitných divadiel, a aj naša koordinátorka Adelka Tanková – ktorá ako odchovankyňa detských domovov, po zážitku z Nórska opísala svoje dojmy takto:

„Oslovili ma  veci: Sociálne zariadenie –   rôzni ľudia (s problémami, drogovo závislí), ktorí prešli tak povediac peklom a sú odkázaní na pomoc druhých, pretože bez ich pomoci by tu asi už neboli. Oslovilo ma toto zariadenie, pretože vždy keď nám v detskom domove povedali vychovávatelia, že príde návšteva, celý deň sme sa tešili. Cítila som aj na tých ľuďoch, že sme boli aj pre  nich objavom, prijali nás medzi seba a po chvíli som sa tam cítila ako medzi svojimi. Nehovorím o prístupe a o vybudovaní toho zariadenia. Krajčírska dielňa, maliarska dielňa, kamenárstvo, počítačová miestnosť, nahrávacie štúdium, posilňovňa atď.  A celkovo sociálna politika na vysokej úrovni…“

Nórske príklady

O tom, že je ťažké uplatniť sa na trhu práce pri nezamestnanosti na Slovensku niet pochýb. Ale keď človek čelí mentálnemu/fyzickému/sociálnemu/inému znevýhodneniu – situáciu mnohých ľudí je jednoznačne potrebné riešiť. Mali sme možnosť spoznať organizáciu ALF, ktorá je zriadená priamo mestom Bergen, ktorá pokiaľ čelíte niektorému zo spomenutých znevýhodnení, vám dokáže priradiť podľa vašich potrieb pracovisko v jednom z jej piatich možností – krajčírska, sústružnícka dielňa,vo vlastnom obchode či hoteli Klosteret alebo kaviareni. Každý pracovník dostane aj patričný tréning, aby prácu zvládol a zároveň je súčasťou komunity. Všetko to boli veľmi príjemné služby – pracovníci v nich vyrábajú výrobky, ktoré sa uplatňujú na trhu. Je však pravda, že bez dotácie mesta by tento program nemohol fungovať. Ľudia majú možnosť zamestnať sa, žiť život ako každý iný. A to jev spoločnosti ako je Nórsko akceptovateľné a prioritné.

Amelie Skrams HusAmalie Skram Hus je nadácia – kreatívny dom, v meste Bergen ktorá s tvorivými workshopmi a sociálnymi aktivitami vytvára priestor pre ľudí s mentálnymi problémami. Amalie hus je pionierom a reakciou na podnet od štátu, ktorý chcel od začiatku milénia v Nórsku zmeniť prístup k psychiatrickým pacientom. Jeho hlavným princípom je zameriavať sa a hľadať to zdravé v ľuďoch, rozvíjať ich potenciál cez kreatívne aktivity, nesústredia sa na diagnózy a problémy.  Slúži hlavne pre tých, ktorí chcú v sebe nájsť svoj kreatívny potenciál, žiť aktívny život, stretávať sa. Tento Dom v Bergene je otvorený každý pracovný deň osem až desať hodín, denne doňho chodí cca 40 ľudí (mesačne 1000), ktorí majú možnosť sa zapájať do workshopov cez grafiku, fotku, krajčírskej, maliarskej, hudobnej, keramickej dielne. Amalie Skrams Hus má sedem pracovníkov na polovičný alebo trojštvrtinový úväzok, a nikto v centre nemá vzdelanie so sociálnou prácou – sú to všetko ľudia s kreatívnou profesiou, alebo ekonomickým vzdelaním. Financované je z polky z mesta Bergen a z polky z iných fondov. Najprv začínali ako súkromná iniciatíva, ale rýchlo získali podporu od miestnej správy.

Zmeny sú pred nami

Keď sme porovnávali situáciu medzi nami a nórskymi organizáciami, vysvitlo, že je tu nepomer. Ich podnet vyšiel zhora zmenou zákona – aby sa zmenil prístup k ľuďom so znevýhodnením. My reagujeme na podnet vlastného pochopenia problému týchto mladých ľudí, ktorí čelia bariéram, za ktoré nemôžu a ktoré sami nevedia prelúskať – dôkazom sú o tom štatistiky o ich nezamestnanosti. Je potrebné sa zaoberať dôvodmi, či už je to nedostatočná kvalifikácia v remesle, nedostatočné sociálne podmienky, absencia pracovných návykov, sociálne a komunikačné zručnosti, čelenie predsudkom voči rasovej neznášanlivosti, inak sa ich situácia nikdy nezmení. V našom projekte by sme chceli pokračovať s vytváraním pracovných podmienok pre dievčatá, pokračovať vo vzdelávaní a šíriť naše poznatky medzi ďalšie relevantné inštitúcie, organizácie aj jednotlivcov, ktorí by mohli situáciu týchto mladých ľudí ovplyvniť.

Táto cesta bola financovaná Bilaterálnym fondom – grantu Aktívne občianstvo a inklúzia – program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Zdroj: Zuzana Borošová, Animus Apertus