Kampaň JEF Slovakia sa uskutočnila formou Street Action dňa 27. novembra 2013 na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

Členovia JEF Slovakia v priestoroch Hlavnej železničnej stanice v Bratislave oslovovali ľudí anketou, zameranou na zisťovanie ich doterajších informácií a skúseností súvisiacich s problematikou víz. Respondenti ankety boli uvedení do problematiky a zároveň anketou vyjadrili  svoj názor na zrušenie víz v rámci Európy. Anketa mala štyroch respondentov, ktorú tvorili študenti a možno z nej vyvodiť záver, že mladí  sú prevažne slabo informovaní o vízovej povinnosti v európskych krajinách,  pokiaľ sa ich táto problematika priamo netýka. Avšak prevažná väčšina bola za zrušenie víz v rámci Európy z dôvodov uľahčenia cestovania a stretávania sa s ľuďmi.

Nakoľko JEF Slovakia ako súčasť medzinárodnej siete Mladých európskych federalistov (JEF Europe) so sídlom v Bruseli presadzuje myšlienku zbližovania rozdielnych kultúr krajín Európskej únie, zlepšovania spolupráce medzi členskými ako aj nečlenskými krajinami EU a vytvorenia spoločných hodnôt, o ktoré by sa mala opierať budúcnosť Európskej únie,  prípadné zrušenie víz alebo ich zmiernenie v európskych krajinách ako Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina a iné by viedlo k prehĺbeniu regionálnej stability a integrácie ako i rýchlejšej ekonomickej a sociálnej prosperity. JEF podporuje myšlienku liberalizácie vízového režimu i z praktických dôvodov, nakoľko proces získania víz si často vyžaduje investovanie veľa času a peňazí, čo zbytočne komplikuje mladým ľuďom vycestovať na semináre, konferencie, štúdium v EU alebo len cestovanie za účelom návštevy rodiny, priateľov.

Cieľom tejto Street Action bolo zistiť, či sú ľudia informovaní o súčasnej situácii vízovej politiky v Európe. Výsledok ankety nám napovedá, že dostatočne nie sú. To je dôvod, prečo verejná kampaň VISA ACTION mala zmysel práve v informovaní verejnosti o tejto problematike, ktorá sa nás všetkých priamo alebo nepriamo dotýka.  Ako mladí Európania veríme v hodnoty demokracie, voľného pohybu a ľudských práv, ktoré by sa mali presadzovať na rovnakej úrovni v celej Európe, bez ohľadu na to, či je európsky štát zároveň členským štátom EÚ. Mottom tohtoročnej VISA ACTION na podporu bezvízového styku v Európe sa nieslo v duchu  „Európa bez hraníc“.  Za touto myšlienkou si JEF pevne stojí  a presadzuje ju.

Zdroj: Barbora Valancová, JEF Slovakia