Mezi najlacnejšou a najdrahšou univerzitou je v súčasnosti rozdiel 2105 Eur. Odhalil to prieskum verejných a štátnych vysokých škôl, ktorý v priebehu decembra a januára realizoval internetový portál Študentské financie. Cieľom prieskumu je poukázať na fakt, že bežné náklady na život študentov na jednotlivých vysokých školách sa výrazne líšia a to aj v prípade, že neplatia školné. Maturanti sa rozhodujú podľa študijného odboru a lokality, je však potrebné poukázať aj na cenu vzdelania, ktorá sa výrazne líši.

Absolútne najlacnejšie vysokoškolské štúdium možno získať na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, kde je štúdium spojené s výkonom profesionálnej vojenskej služby a náklady študentov v plnom rozsahu hradí štát.

Univerzity s najnižšími výdavkami študentov:

1. Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši – 20 Eur ročne

2. Prešovská univerzita v Prešove – 1134 Eur ročne

3. Žilinská univerzita v Žiline – 1214 Eur ročne

Univerzity s najvyššími výdavkami študentov:

1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – 2125 Eur ročne

2. Akadémia umení v Banskej Bystrici – 1679 Eur ročne

3. Slovenská technická univerzita v Bratislave – 1659 Eur ročne

Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z modelového príkladu prváka študujúceho na VŠ dennou formou, ubytovaného na internáte, ktorý využíva služby verejnej dopravy a jedenkrát za deň sa stravuje v univerzitnej jedálni. Náklady sú vypočítané na celú dĺžku akademického roka, 10 mesiacov. Započítané sú nasledujúce položky:

– poplatok za prijímacie konanie

– poplatok za vydanie študentského preukazu

– ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na internáte

– obedy v školskej jedálni

– cestovné mestskou hromadnou dopravou

Porovnanie nákladov študenta na jednotlivých odboroch

Prieskum sleduje taktiež rozdiely v nákladoch študentov podľa jednotlivých študijných smerov. Napríklad, ak sa študent rozhodne pre humanitný smer, pedagogiku alebo informatiku, môže výberom školy ušetriť ročne 450 Eur, študent ktorý sa rozhodne pre zdravotnícky smer môže výberom školy ušetriť ročne až 991 Eur.

Portál Študentské financie spolu s priekumom zverejnil kalkulačky, v ktorých si záujemci o vysokoškolské štúdium môžu vypočítať osobné náklady na štúdium. Rebríček škôl možno nájsť na internetovej stránke http://studentskefinancie.sk/univerzita

Zdroj: Patrik Lučan, Študentské financie, foto: s_jelan, flickr