Počas Profesia days, 25. a 26. februára 2015, môžu návštevníci podujatia spoznať sovju profesiu aj pomocou aplikácie s jednoduchým psychologickým testom. Appka je výsledkom spolupráce OZ Po škole v rámci jeho projektu „čo Robím” a Vý­skum­ného ús­ta­vu det­skej psy­cho­ló­gie a pa­top­sy­cho­ló­gie.

Prečo aplikácia?

Občianske združenie Po škole sa dlhodobo pokúša uľahčiť mladým ľuďom výber ich povolania a pomôcť im vedieť si pre seba vybrať čo najlepšie. Preto tentokrát zvolili aplikáciu, ku ktorej sa môže ktokoľvek jednoducho dostať, pretože ju má stiahnutú vo svojom smartfóne.

,,Aplikácia zjed­no­du­šuje vý­klad vý­sled­kov a kom­plexne vy­hod­nocuje od­po­ve­de res­pon­den­ta. Po­zý­va­me všet­kých účas­tní­kov veľtr­hu, aby sa za­sta­vi­li v na­šom stán­ku a vyskúšali si aplikáciu Spoznaj svoju profesiu a získali zaujímavé ceny, ho­vo­rí Zu­za­na Su­cho­vá, mana­žér­ka pro­jek­tu čo Ro­bím OZ Po škole.

Test a hra v jednom

Aplikácia funguje na báze psychologického testu, no je zároveň hrou, ktorá môže pomôcť zorientovať sa vo vlastných záujmoch a viesť k sa­mos­tat­né­mu vy­hľa­dá­va­niu in­for­má­cií o ško­lách a po­vo­la­niach sú­vi­sia­cich s ob­las­ťa­mi, v kto­rých jej užívatelia do­siah­li naj­vyš­šie poč­ty bo­dov.

Metodika, ktorou je aplikácia vytvorená, prispieva k formovaniu „ob­ra­zu o se­be samom” a ve­die mladých ľudí k vy­uží­va­niu inter­ne­tu a prin­to­vých mé­dií na zís­ka­va­nie pro­fe­sij­ných in­for­má­cií. Môže sa stať základom pre formovanie krátkodobých aj dlhodobých kariérnych plánov.

Náv­štev­ní­kov náš­ho stán­ku po­čas Pro­fe­sia days, kto­rí si vyskúšajú aplikáciu Spoznaj svoju profesiu, ča­ká prek­va­pe­nie v podobe 3 cien – kariérové poradenstvo prostredníctvom Hoganovho osobnostného dotazníka HPI,  kupón na otvorené školenia a konzultácie o soft skills a darčekový poukaz na knihy. Ocenenia budeme žrebovať po skončení veľtrhu 27. februára 2015 a ocenených budeme kontaktovať emailom,vysvetľuje Zuzana Su­cho­vá.

Vedieť čo Robím

Projekt čo Robím ponúka online videoknižnicu povolamí, ktoré každému, kto si video pozrie, priblížia o čom skutočné tá-ktorá pracovná pozícia je, aké povinnosti zahŕňa a ako vyzerá bežný pracovný deň. Firmám zase videá slúžia ako HR nástroj pre branding. Víziou projektu je okrem poskytovania plnohodnotných informácií o kariére, stať sa prvým miestom, na ktoré sa mladí ľudia obrátia pri výbere svojho budúceho povolania.

Zdroj: Zuzana Suchová, čo Robím