Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC) v roku 2014 uskutočnil výskum na slovenských základných školách. Zisťoval, akými chorobami dnes najčastejšie naši žiaci a žiačky trpia, aký je ich životný štýl či vzťah k škole.

HBSC je jednou z prvých prierezových štúdií, ktorá začala ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (UK, Fínsko a Nórsko). K iniciatíve sa postupne pridávali aj ďalšie krajiny a ešte v tom roku bola prijatá Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO. V súčastnosti na nej spolupracuje 44 krajín Európy a Severnej Ameriky.

Slovensko sa zúčastnilo doposiaľ piatich zberov údajov. Posledný sa uskutočnil v školskom roku 2013/2014. Výskumu sa zúčastnilo 9836 žiakov a žiačok zo 130 základných škôl vo veku od 11 do 15 rokov na celom Slovensku.

HBSC infografika 2015_2Bolesti hlavy aj alergie

Tím HBSC zistil, že oproti roku 2010 narástol počet úrazov v priebehu roka. Viac zdravotných ťažkostí mali starší žiaci. Viac ako tretinu školákov často trápia bolesti hlavy a brucha, ktoré tíšia liekmi proti bolesti. Asi tretina školákov je na niečo alergická.

Nezdravé nápoje 

Štvrtina školákov uviedla, že denne pijú sladené nápoje. Takmer polovicu opýtaných vo veku 11 rokov rodičia neobmedzujú v jedení sladkostí a pití sladených nápojov. Každý piaty školák aspoň raz za týždeň vypije energetický nápoj.

Alkohol a tabak

Alarmujúce je, že medzi mladými ľuďmi je pitie alkoholu vnímané ako bežná vec. Aspoň raz za posledný mesiac pilo 40% 15-ročných školákov alkohol, z nich u tretiny možno pitie označiť za nadmerné. Dve tretiny 15-ročných zdieľajú názor, že je OK, ak spolužiaci pijú alkohol a asi polovica 15-ročných si myslí, že je OK, keď sa spolužiaci niekedy opijú. Podobné výsledky priniesol výskum aj pri fajčení. Tretina 13-ročných a polovica 15-ročných školákov má skúseností s fajčením.

Sexuálne skúsenosti mladých

Väčšina opýtaných 15-ročných za posledný rok s niekým chodila alebo mala rande. Skúsenosť s pohlavným stykom priznalo 14% dievčat a 18% chlapcov. U dievčat je to oproti roku 2010 veľký nárast. Zatiaľ čo viac ako polovica chlapcov uviedla, že sa to stalo v pravý čas alebo by túto skúsenosť uvítali ešte skôr, takmer polovica dievčat by bola rada, keby sa to stalo neskôr alebo vôbec.

Priznali (15-roční), že so svojou rodinou tému sexuality nemôže preberať, pričom 26% dievčat a 41% chlapcov uviedlo, že za posledný rok hľadali informácie týkajúce sa sexuality na internete. 

Neorganizovaný voľný čas

Pozitívne je, že od roku 2010 narástla pravidelná fyzická aktivita u 11-ročných chlapcov a dievčat. Avšak, v 15-tich miera fyzickej aktivity klesá. Vo veku 11 rokov je pravidelne fyzicky aktívnych 37% chlapcov a 27% dievčat, no vo veku 15 rokov je to už len 24% chlapcov a 14% dievčat.

Voľný čas im vypĺňa sledovanie televízie, hranie počítačových hier či práca s počítačom a to asi 2 hodiny denne počas pracovného týždňa. Pritom štvrtina opýtaných venuje počítaču 4 a viac hodín denne.

Najčastejšími organizovanými voľnočasovými aktivitami sú šport a krúžku v základných umeleckých školách. Tretina opýtaných od 13 do 15 rokov nemá vo svojom rozvrhu žiadnu organizovanú voľnočasovú aktivitu. Viac ako 40% dievčat a 30% chlapcov v tomto veku trávi voľný čas nakupovaním v supermarketoch a to až niekoľkokrát za týždeň.

Rodičia ich nekontrolujú

Asi 40% školákov vo veku 11 rokov rodičia neobmedzujú pri práci či hraní sa na počítači. Vyšší počet je školákov, ktorí doma nemajú pravidlá formujúce ich stravovacie návyky.

Šikanovanie je tabu

Približne 10% školákov priznalo, že sú obeťami šikanovania a o niečo viac, že sú aktérmi šikanovania. Výsmech z postavy priznalo 15% chlapcov a 21% dievčat. O šikanovaní nikomu nepovedalo 46% opýtaných školákov, ktorí sa s ním stretli.

Škola je povinnosť

Slovenskí školáci sú od roku 2010 so svojimi školami nespokojnejší. V škole sa veľmi páči každému piatemu z opýtaných. Takmer každý tretí školák vo veku 15 rokov vynechal aspoň jeden deň v škole za rok bez riadneho ospravedlnenia. Asi 70% 11-ročných verí, že svojim učiteľom môže dôverovať, no v 15-tich je to len tretina. Asi polovica 13-ročných a 15- ročných školákov verí, že učiteľom na nich záleží.

Školy by bolo potrebné renovovať

Výskum HBSC zistil, že každá tretia škola by pre zlepšenie bezpečnosti potrebovala rozsiahlu renováciu. V každej druhej škole chýbajú špecializované učebne, väčšina z nich sprístupňuje školský dvor a trávnaté plochy žiakom aj počas prestávok a voľných hodín. Len 36% však sprístuúňuje telocvičňu a každá piata škola má a sprístupňuje žiakom tenisový kurt, skatepark, či priestor na korčuľovanie.

Hlavná riešiteľka slovenského HBSC tímu pôsobiaceho na Ústave psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, uvádza: „Národná správa poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte, ktoré je možné využiť pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík zameraných na podporu zdravého vývinu školákov. Je zdrojom informácií pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.“ 

K realizovaniu štúdie prispela aj podpora Kancelárie WHO na Slovensku a podpora Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj: Peter Kolarčík, Ústav psychológie a zdravia Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach