Nová webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je určená deťom, dospelým aj odborníkom a poskytuje informácie o problematike násilia páchaného na deťoch. Vznikla ako súčasť komunikačnej kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorej hlavnou myšlienkou je “Chráňme deti pred násilím.”

Webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je kľúčovým komunikačným kanálom v kampani “Chráňme deti pred násilím”, ktorú organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti.

Štruktúra webovej stránky je navrhnutá tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín:

Jej cieľom je jednoducho poskytnúť a sprístupniť informácie k danej problematike, resp. priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami, ktoré sú kompetentné riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam násilia.

Obsah webovej stránky bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

Zdroj: MPSVR SR