Paríž v rámci príprav Generálnej konferencie UNESCO hosťoval viac ako 500 mládežníckych delegátov zo 159 členských štátov na Fóre mládeže. Slovenský sektor vzdelávania zastupovala Rada mládeže Žilinského kraja.

Rada mládeže Žilinského kraja sa posledný októbrový týždeň zúčastnila IX. Fóra mládeže, kde zastupovala slovenský sektor vzdelávania. Fórum mládeže slúžilo ako think-tank pre formulovanie odporúčaní pre agendu OSN súvisiacu s kvalitou života mladých ľudí.

„Za úspech považujeme presadenie neformálneho vzdelávania a podpory foriem participácie študentov medzi 4 finálne odporúčania pracovnej skupiny Learning, personal development and sustainability, ako aj zvýraznenie potreby kritického myslenia, využívania crowdsourcingu a zavádzania nových trendov, pretože vzdelávanie by malo poskytovať skúsenosti pre život a nie len štandardizované vedomosti“, uviedol člen predsedníctva Dean Reš.

Napriek tomu, že UNESCO sa v povedomí verejnosti spája najmä s ochranou kultúrneho dedičstva, organizácia zastrešuje široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. O záveroch zo stretnutia si prečítate tu.

Zdroj: Ing. Darina Čierniková, Rada mládeže Žilinského kraja