Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja prijalo 15. decembra 2015 samostatnú stratégiu v oblasti politiky mládeže. Zaradili sa tak medzi prvý kraj na Slovensku, ktorý má takýto dokument schválený a ktorého návrh bol pripravovaný v priamej komunikácii s mladými ľuďmi. 

Prítomných 41 poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na zasadnutí 15. decembra 2015 hlasovalo za prijatie návrhu Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, žiaden poslanec nehlasoval proti, ani sa nezdržal hlasovania. Ide vôbec o prvý strategický dokument v oblasti mládežníckej politiky v rámci Slovenska, ktorý bol prijatý na úrovni samosprávneho kraja.

Mládežnícka politika je taká politika samosprávneho kraja, ktorá sa zameriava na mládež a prijíma opatrenia, týkajúce sa rôznych oblastí života mládeže. Predstavuje súhrn aktivít, ktorých cieľom je zapojenie mladých ľudí do konzultácií o všetkých témach života kraja, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú mládeže. Je to proces vytvárania podmienok, ktoré zabezpečujú efektívnu participáciu mladých ľudí na rozvoji svojho kraja.       

Stratégia bola tvorená v spolupráci medzi Odborom školstva Úradu PSK a  Radou mládeže Prešovského kraja, čo predstavuje príklad dobrej praxe v oblasti kooperácie regionálnej samosprávy a mimovládnej organizácie. Na jej príprave sa priamo podieľali mladí aktívni ľudia – členovia mládežníckych organizácií, mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže z celého kraja.

Stratégia poskytuje analýzu súčasného stavu v oblasti politiky mládeže na regionálnej úrovni, ako aj prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí v Prešovskom kraji, ktorého sa zúčastnilo 735 respondentov vo veku 15 – 30 rokov. Stratégia zohľadňuje a prepája ciele mládežníckej politiky na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky s cieľmi, úlohami a kľúčovými oblasťami na regionálnej úrovni. 

Prioritné oblasti Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020:

  • zamestnanosť a vzdelávanie,
  • tvorivosť a podnikavosť,
  • dobrovoľníctvo,
  • zdravie,
  • kvalita života a sociálne začlenenie,
  • hodnoty a vzťahy,
  • participácia,
  • mládež a svet,
  • práca s mládežou.   

Kam sa chceme dostať vďaka úspešnému napĺňaniu cieľov a opatrení Stratégie PSK pre mládež do roku 2020? resp. Aká bude mládež v Prešovskom kraji v roku 2020?

Ambíciou Stratégie je prispieť k zlepšeniu života mladých ľudí v rámci Prešovského kraja a presadzovaniu ich záujmov a potrieb. Cieľom je, aby mladý človek v roku 2020 bol informovaný, aktívny, uvedomujúci si zodpovednosť za svoje konanie, rozvíjajúci svoju osobnosť a vedomý si potreby spolupodieľania sa na rozvoji kraja, kde žije alebo študuje.   

 „Ak Prešovský samosprávny kraj dokáže využiť potenciál mladých ľudí, ktorí utvárajú nie len svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť kraja, vytvorí prijatá Stratégia základ pre zvyšovanie kvality života mládeže na území, momentálne najmenej ekonomicky rozvinutého kraja v rámci Slovenska“, skonštatoval odborník na mládežnícku politiku Ľuboš Marcinek po schválení Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 v Zastupiteľstve PSK.

Zdroj: tím RMPK