Rada mládeže Žilinského kraja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská komisia pre UNESCO realizujú v rámci kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete” projekt výmeny poznatkov, skúseností, know- how  mládeže a osvedčených postupov v téme vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv a tolerancii.

Záujemcovia z radov občianskych združení, žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov nad 18 rokov sa môžu zapojiť do seminára v dňoch 21. – 23. apríla 2016 v Modre, ktorého súčasťou bude aj študijná návšteva v zariadení Migračného úradu MV SR. Seminár pozostáva z workshopov vedených Odborom mládeže MŠVVaŠ a expertom UNESCO na interkultúrny dialóg pánom Ahmedom Zaouche. Pracovnými jazykmi sú angličtina a slovenčina.

Prioritnou cieľovou skupinou sú pracovníci mimovládnych organizácií podporených z Programov pre mládež 2014 – 2020. Seminár sa okrem reflexie aktivít predsedníctva SR v Rade EÚ v oblasti mládeže zameria aj na prebiehajúcu kampaň Rady Európy “Bez nenávisti na internete”, najmä v otázke predchádzania xenofóbie.

Cestovné náklady si zabezpečujú účastníci sami, resp. prostredníctvom vysielajúcej organizácie. Ostatné náklady (ubytovanie, strava, školiace potreby, doprava počas študijnej návštevy) sú poskytnuté bezodplatne.

Prihlasovanie prebieha do 8. apríla 2016 prostredníctvom online formulára.

Projekt „SLOVAK and UNESCO representations partnership for addressing xenophobia through education“, bol podporený sumou 6.734,20 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „SLOVAK and UNESCO representations partnership for addressing xenophobia through education“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.

Viac informácií v pozvánke.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja