Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vyhlásilo koncom marca výzvu na projekty mládežníckych spoločenstiev v rámci vlastného interného grantu. Do uzávierky výzvy bolo doručených celkovo 39 žiadostí. Začiatkom tohto týždňa ZKSM zverejnilo výsledok výzvy – 35 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 6940€.

Aj v tomto roku ponúklo ZKSM finančnú podporu z interného grantu na realizáciu mládežníckych projektov. Výzvu k nim zverejnilo ešte koncom marca 2016, pričom na vypracovanie a odovzdanie žiadostí mali záujemcovia tri týždne. Projekty museli spĺňať určité kritériá, napr. zameranie projektov bolo rozdelené na oblasť vzdelávania, spolupráce, angažovanosti a propagácie práce s mládežou. Ako uviedol výkonný riaditeľ ZKSM Marin Janus, „Cieľom tohtoročného interného grantu bolo poukázať na prínos mládežníckych spoločenstiev pre celú spoločnosť. Opäť sme vytvorili priestor pre mladých, aby sme im pomohli premieňať nápady do konkrétnej podoby projektov, v ktorých vlastný potenciál využijú pre pomoc ďalším mladým alebo v prospech svojho
okolia.“

Z 39 celoslovenských projektov bolo vybraných 35, ktoré spĺňali všetky potrebné kritériá.

Tieto projekty majú rozmanité konkrétne ciele, spomenieme napr. zveľadenie a kultivovanie židovského cintorína v Levoči, obnovu náučného chodníka v Bučom Laze, integrácia mentálne postihnutých v rámci mládežníckych spoločenstiev či príprava programu pre ľudí v ústave soc. služieb, zameraný na prekonanie medzigeneračných rozdielov .

ZKSM sa už dvadsaťpäť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl.
K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania Lifenet.