Sú nezrelí a nerozumejú tomu. Mladí ľudia Slovensku sú často vylúčení z politického rozhodovania. Hlavne v oblasti školstva by to tak však byť nemalo – ani na lokálnej a ani na európskej úrovni.

Keď v Rade mládeže Slovenska obhajujeme možnosti mladých zapájať sa do politických rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú, častou reakciou je skepticizmus a nedôvera. Mladí ľudia sa predsa chcú hlavne ulievať a nie sú kompetentní na to, aby sa k svojej situácii vyjadrili. Sú idealistickí, myslia si, že všetko bude hneď, a nie sú schopní posúdiť situáciu v ich škole či meste v celej jej komplexnosti. Preto je ich zapojenie do politických rozhodnutí ťažké až nemožné.

Tieto výhrady sú do určitej miery oprávnené. Mladí často nemajú trpezlivosť s politickými a praktickými prieťahmi a nie je realistické očakávať, že napríklad stredoškolskí študenti budú expertami na financovanie školstva alebo kompetencie samospráv. To však v žiadnom prípade neznamená, že musíme rezignovať na zapojenie mladých do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú. Znamená to len, že musíme dobre zvoliť spôsob ich zapojenia.

V Rade mládeže Slovenska sme presvedčení, že základnou oblasťou, do ktorej je nutné mladých zapojiť, je vzdelávanie. Študenti by mali mať slovo v organizácii škôl, ktoré navštevujú. Toto je oblasť, v ktorej naozaj nemá zmysel tvrdiť, že študenti nie sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby sa vyjadrili. V konečnom dôsledku sú to práve oni, kto má suverénne najlepší prehľad o tom, aké vzdelanie dostávajú. Všetci ostatní (inšpektori, riaditelia, školské úrady, politici) to môžu vedieť akurát sprostredkovane, skrze nutne neúplné dokumenty, správy či štatistiky. Pohľad študentov, ich návrhy a kritické hodnotenia škôl, ktoré navštevujú, by mali tvoriť základ rozhodnutí v školstve. To, že sa tak v súčasnosti nedeje, je alarmujúce a zmena tohto stavu by mala byť jednou z priorít do budúcna.

Zapájanie mládeže do „vyšších“ úrovní politiky (v národnom alebo európskom kontexte) je oveľa viac problematické. Aby mladí ľudia mohli robiť dávať politické návrhy a rozhodovať sa, osobná skúsenosť im už nemusí stačiť.

Na týchto vyšších úrovniach preto musí existovať rámec, ktorý bude zároveň spájať rôzne perspektívy mladých tak, aby výsledok bol reprezentatívny, a zároveň im pomôže porozumieť komplexnosti politiky. V európskom kontexte túto úlohu má plniť Štruktúrovaný dialóg a Európska konferencia mládeže. Už za pár dní (3.až 6. októbra) sa v Košiciach zídu zástupcovia mladých ľudí z celej Európy, aby diskutovali výsledky konzultácií a prerokovali možnosti, ktoré má EÚ a jej členské štáty na to, aby pomohli mladým ľuďom byť skutočne pripravený na život v prepojenej, modernej Európe.

(Výsledky slovenských konzultácií sú k dispozícii tu. Výsledkom okrem konkrétnych návrhov snáď bude aj veľmi silný signál predstaviteľom slovenskej vlády, že s hlasom mladých treba vážne počítať.