SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA je jediný slovenský recenzovaný vedecký časopis so zameraním na prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov.

K jeho základným cieľom patrí najmä propagácia významu slovenskej štatistiky v Európskom štatistickom systéme a podpora rozvoja štatistickej teórie a jej prepojenia s praxou, ambíciou je takisto prispievať k lepšej využiteľnosti štatistických výstupov v rôznych oblastiach.

Práve v súčastnosti bolo na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky sprístupnené 3. tohtoročné číslo,  ktoré  bolo zamerané na deti a mládež. Priestor na publikovanie v rámci tohto monotématického čísla dostalo množstvo autorov z rôznych inštitúcií a vedeckých pracovísk – štatistikov, demografov, sociológov i ekonómov, aby pomocou dostupných štatistických dát čo najplastickejšie načrtli problémy detí a mladých ľudí a ich možné riešenia. Výsledkom nášho úsilia boli vedecké a odborné články zamerané na deti, mladistvých a mladých dospelých na Slovensku optikou demografie (Branislav Šprocha), rodinnú politiku (Daniel Gerbery), materiálnu depriváciu detí a jej meranie v európskom kontexte (Viera Labudová), determinanty ovplyvňujúce zamestnanosť mladých dospelých po odchode z detských domov (Milan Fico), sociálno-ekonomickú podmienenosť správania mladých ľudí vo vzťahu k zdraviu (Roman Džambazovič, Daniel Gerbery, Ján Sopóci) a problematiku bývania mladých ľudí (Mikuláš Cár).

Online verzia je k dispozícii tu.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky