V zmysle čl. 4 ods. 4 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ľudských práv a svojim príbehom prispeli k zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv v Slovenskej republike.

Návrh môže predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, musí obsahovať nasledovné:

  • identifikačné údaje o navrhovanej osobe
  • identifikačné údaje o navrhovateľovi
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
  • podpis navrhovateľa

Návrhy sa predkladajú do 23. novembra 2016 odboru ľudských práv, kancelária ministerky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky elektronicky alebo v zalepenej obálke, označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministra spravodlivosti“.

Adresa doručenia je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , Kancelária ministerky odbor ľudských práv, Župné námestie 13 813 11 Bratislava. Kontaktnou osobou je Mgr. Michaela Hermanová, michaela.hermanova@justice.sk.

Podrobnosti výzvy sú tu.