Nový ročník Rozhoduj o Európe je spoločným česko-slovenským projektom, počas ktorého sa uskutoční 14 regionálnych seminárov v České republike a 8 na Slovensku. Každý z regionálnych workshopov bude pozostávať z troch interaktívnych častí:

1. predstavenie EÚ a jej inštitúcií;

2. zjednodušená simulácia inštitúcií EÚ,

3. dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou.

Okrem simulácie zasadnutia Rady Európskej únie sa nesie tento ročník v znamení Štruktúrovaného dialógu, počas ktorého budú mať mladí ľudia možnosť diskutovať o rôznych problémoch s osobami s rozhodovacou právomocou (politici, úradníci, či odborníci).

Regionálne semináre sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl. Motivovaní žiaci sa môžu následne prihlásiť na päťdennú simuláciu inštitúcii Európskej únie v Brne a na finálnu  konferenciu v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu Rozhoduj o Európe je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, najmä s ohľadom na  celoeurópske dianie, a zároveň zapojiť viac mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Rovnako sa usilujeme o dosiahnutie hlbšej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie, zároveň by sme radi prepojili aktívnych mladých ľudí nielen v rámci regiónu, ale aj v celej Slovenskej a Českej republike.

Projekt je realizovaný EUTIS, o.p.s. v spolupráci s Centrom pre európsku politiku a bol podporený z programu Erasmus +. Partnermi sú Konrad Adenauer Stiftung, Štruktúrovaný dialóg s mládežou, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a občianske združenie Ad Hoc. Viac informácií o projekte nájdete na http://www.rozhodujoeurope.sk.

Termíny regionálnych seminárov:

26.1 Bratislava
16.2. Trnava
17.2. Nitra
23.2. Trenčín
21.3. Ružomberok
22.3. Zvolen
6.4. Košice
7.4. Prešov