Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny/aktívna v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík.

Cieľom seminára je, aby sa účastníci počas troch tréningových víkendov naučili formulovať svoju víziu a ciele, kriticky zhodnotiť informácie, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu, plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty, lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže – teda posilnili vlastné líderské schopnosti.

Účastníci po absolvovaní všetkých troch víkendov dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

Jednotlivé témy víkendových školení na seba nadväzujú, preto je nevyhnutné, aby sa záujemci zúčastnili všetkých troch školení.

Po skončení seminára budete vedieť:

 • formulovať svoju víziu a ciele,

 • prostredníctvom rôznych aktivít zlepšovať sebareflexiu, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu,

 • kriticky posúdiť a vyhodnocovať informácie, tvoriť si na veci vlastný názor,

 • lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže,

 • ovládať argumentačné techniky,

 • narábať s médiami, interpretovať mediálne obsahy a aktívne ich vytvárať,

 • plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty,

 • orientovať sa v slovenskej aj EÚ legislatíve dotýkajúcej sa problematiky mládeže a práce s mládežou

 • odpovedať na otázky Aký líder chcem byť? Čím vediem ľudí a ako ma vlastne ostatní vnímajú?”,

Úspešní účastníci budú mať po ukončení seminára možnosť:

 • spolupracovať v rámci aktivít Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktorý je organizovaný Európskou komisiou,

 • podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa politiky mládeže,

 • pôsobiť ako mladý pozorovateľ v Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku,

 • podieľať sa na tvorbe budúcich vzdelávacích projektov Rady mládeže Slovenska.

Kedy?

 1. víkend: 17. februára 2017 (piatok od 17:00) – 19. februára 2017 (nedeľa do 13:00),
 2. víkend od 24. do 26. februára 2017

 3. víkend od 3. do 5. marca 2017

Pripomíname, že od všetkých záujemcov očakávame, že sa zúčastnia všetkých troch víkendov.

Kde?

v Martine

Ako sa prihlásiť?

Seminár je určený pre aktívnych mladých ludí od 16 – 26 rokov, ktorí ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v svojom okolí.

Ak ste to práve vy, pošlite životopis a krátky motivačný list na email: petrikovicova@mladez.sk do 31. januára 2017.

Úspešní uchádzači budú informovaní emailom.