V termíne 7. – 8. apríla 2017 sa v Modre uskutoční v poradí už IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy vzdelávania v mediácii.

Cieľom konferencie je:

 • predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi
 • predstaviť využitie vzdelávacích programov o mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe
 • participácia a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

Tematické okruhy konferencie:

 • vzdelávanie o mediácii na základných, stredných a vysokých školách
 • vzdelávacie programy o mediácii v rámci Slovenska a v zahraničí
 • cezhraničná spolupráca pri vzdelávacom procese mediátorov
 • zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o mediácii
 • zmeny, ktoré priniesla novela zákona o mediácii účinná od 1.1.2016 do vzdelávania záujemcov o výkon profesie mediátora na Slovensku
 • ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii
 • vzdelávacie programy pre zamestnancov štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti mediácie ako odbornej metódy
 • školská a rovesnícka mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov
 • prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole
 • vzdelávacie programy v biznis mediácii

Záverečným výstupom konferencie bude okrem vzájomného obohatenia sa aj recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Modra. Čestnými hosťami budú Pavol Frešo – predseda, Bsk a Juraj Petrakovič – primátor mesta Modra.

Termín prihlásenia aktívnych účastníkov je najneskôr do 20. februára 2017, pričom okrem prihlášky je potrebné zaslať v tomto termíne aj anotáciu príspevku. Po schválení anotácie je potrebné zaslať príspevok najneskôr do 01.03.2017 na konferenciaams@gmail.com. Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je do 25. marca 2017.

Všetky podrobné informácie o podujatí a spôsobe ako sa prihlásiť nájdeš na webovej stránke.