Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

Hlavnou diskutovanou témou bola chudoba mladých a príležitosti, ktoré majú na osobný rozvoj a získanie dobrej práce.

V tejto téme sa zástupcovia rozvinutých krajín na samostatnom rokovaní jednomyseľne zhodli, že relatívne „bohatstvo“ krajín Severnej Ameriky a EÚ v žiadnom prípade negarantuje mladým ľuďom príležitosti, ktoré by potrebovali.  Preto je nutné neustále vytvárať efektívne nástroje na pomoc mladým, aby získali dostatočnú kvalifikáciu, zručnosti a následne prácu.

Jedným z najzaujímavejších momentov ECOSOC Youth Fora bola prezentácia Juana Carlosa Reyesa, riaditeľa sekcie mládeže v Kolumbii. Ten podrobne popísal, ako séria konzultácií s mládežou bola extrémne dôležitou súčasťou mierového procesu v Kolumbii. Aktivita mladých a ich jasne artikulovaný tlak prispel k dosiahnutiu mierovej dohody s hnutím FARS. Tento príklad jednoznačne ukázal, že mladí ľudia majú potenciál byť pozitívnou silou v politike – ak dostanú príležitosť sa vyjadriť.