V dňoch 21. – 24. februára 2017 sa vo Varšave uskutočnil seminár Young people for human rights, ktorý okrem štátov V4 zapojil aj krajiny Východného partnerstva. Slovenská republika ako iniciátor podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín V4 a Východného partnerstva hosťovala v roku 2016 aj Eastern Partnership Youth Conference, ktorej výstupy a opatrenia boli prezentované počas seminára vo Varšave. Delegácia Slovenskej republiky pozostávala zo zástupcov Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, Rady mládeže Slovenska, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a predstaviteľov slovenského výboru kampane Bez nenávisti.

Práve podpisom memoranda sa v roku 2015 odštartoval proces užšej kooperácie v oblasti mládeže, ktorej prvý dvojročný akčný plán bol vyhodnotený ako úspešne splnený. Spoločné aktivity boli tvorené konferenciami, mládežníckymi stretnutiami, grantovou schémou pre mikroprojekty, lokálnymi iniciatívami občianskej angažovanosti a spoluprácou s DG NEAR a DG EAC Európskej komisie. Výstupom seminára boli spoločné odporúčania v oblasti participácie mládeže na živote spoločnosti a boji proti radikalizácii a extrémizmu.

Dôležitým rozmerom seminára bolo prepojenie s kampaňou Rady Európy Bez nenávisti na internete, najmä prostredníctvom využitia manuálu Bookmarks a novo vydanej príručky WE CAN – manual on counter-narratives. Ako vyvstávajúcu potrebu účastníci identifikovali vytvorenie alternatívnych naratívov ľudských práv, ktoré vytlačia hoaxy, dezinformácie a cielené útoky na zraniteľné skupiny.

Od 1. júla 2017 preberie predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Maďarská republika, ktorá bude pokračovať v prehlbovaní východnej dimenzie partnerstva v oblasti mládeže.

Pôvodný článok sa nachádza v odkaze.

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR