Mladí ľudia od veku 16 rokov sa môžu prihlasovať na animátorské školy na viacerých  miestach na Slovensku.  Záujemcovia sa môžu hlásiť v Diecéznom centre mládeže vo Važci, v Banskej Bystrici, v Bojničkách, v Bratislave a v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove. Prihlášky je potrebné posielať podľa pokynov na webových stránkach škôl. Následne bude prebiehať prijímacia skúška pretože z kapacitného hľadiska nie je možné prijať všetkých uchádzačov.

Animátorská škola je určená pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve. Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva. Zároveň sa im ponúka formácia v duchovnom raste. Súčasťou vzdelávania je priestor na prácu v skupinkách, rôzne dynamiky, diskusie a samozrejme modlitby a spoločné slávenie liturgie. “Animátorské školy sú pre mladých skvelou príležitosťou ako sa formovať a dávať seba, svoje dary a talenty v službe iným,“ povedal Ján Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Vzdelávanie na animátorských školách je rozdelené do dvoch častí. Jednu časť tvorí  vzdelávanie akreditované  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zamerané na rozvoj už spomínaných kompetencií. Druhú časť vzdelávania tvoria témy zamerané na duchovný rast účastníkov, ktoré sú garantované Konferenciou biskupov Slovenska. Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). “V ZKSM venujeme dôležitú pozornosť formácii a vzdelávaniu našich členov. Uvedomujeme si, že v mladých ľuďom sa skrýva obrovský potenciál, ktorý treba rozvíjať a podporiť, “ povedal Martin Janus, výkonný riaditeľ Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Účastníci toto štúdium zakončia skúškou a realizovaním praktického projektu vo farnosti. Po ich úspešnom vykonaní dostanú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. Viac informácií o animátorských školách nájdete na stránke.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže