Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. Žiaľ, nie všetky mládežnícke organizácie a inštitúcie, pracujúce s mladými ľuďmi, si tento svoj potenciál uvedomujú, resp. dostatočne reflektujú vo svojej praxi a v priamej práci s mladými ľuďmi. To je tiež jedno zo zistení v rámci medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií).

Prvá príručka Princípy a prístupy” načrtáva všeobecný rámec, ktorý slúži k lepšiemu pochopeniu filozofie, princípov a prístupov týkajúcich sa inklúzie, rôznorodosti a rovnosti. Taktiež sa v nej nachádza porovnávacia štúdia mapujúca aktuálnu situáciu v danej oblasti s ohľadom na mladých ľudí v piatich krajinách, ktoré na projekte spolupracujú: Chorvátsko, Slovensko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Skúsenosti z jednotlivých krajín ukazujú, že každá z krajín má pred sebou ešte veľký kus cesty, avšak aj to, že v tej – ktorej oblasti môže byť pre iné krajiny inšpiráciou.

Druhá príručka Príklady dobrej praxe” predstavuje 15 príkladov dobrej praxe z realizácie inklúzie v najrozličnejších oblastiach ako sú: inklúzia mladých ľudí so zdravotným postihnutím, zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia, s migrantským pozadím atď. Tri príklady z každej krajiny zúčastnenej na projekte zároveň predstavujú rozličné prístupy k inklúzii – ako programové a projektové uchopenie tak aj celkovú politiku organizácie a základné východisko jej práce. Slovensko reprezentujú organizácie Nadácia Krajina Harmónie, Združenie STORM a YMCA na Slovensku.

Obidve príručky v slovenskom jazyku i v jazykoch projektových krajín je možné si voľne stiahnuť na internetovej stránke projektu RIDE alebo si ich môžeš pozrieť tu:

RIDE – Princípy a prístupy 
RIDE – Príklady dobrej praxe

Zdroj:Projekt RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť